You are currently browsing the tag archive for the ‘ΤΑΙΠΕΔ’ tag.

Καταπληκτικο αρθρο του φιλου συναγωνιστη απο την Κερκυρα Λαμπρου Ντουσικου. Πολλους αγωνιστικους χαιρετισμους σε ολους τους συντροφους συντροφισες που με φιλοξενησαν  τοσο ζεστα φετος την Ανοιξη σε εκδηλωση στην αγαπημενη Κερκυρα.

https://rproject.gr/article/skandalo-ton-aerodromion-me-arithmoys

Το σκάνδαλο των Αεροδρομίων με αριθμούς

Εκπορνεύουν την Ελλάδα και χαρίζουν τα Αεροδρόμια στα έσοδα του «Σπατοσήμου»…Μάλλον «ιδεοληψία» θα’ ναι.

Βα­ρε­θή­κα­με σ’ αυτόν τον τόπο, τους εξυ­πνα­κι­σμούς των οπα­δών της δια­πλο­κής, όπου απο­δί­δουν σε «θλι­βε­ρές ιδε­ο­λη­ψί­ες» κάθε δί­καιο και τίμιο αγώνα. Όπου εκλο­γι­κεύ­ουν το τα­ξι­κό τους μίσος, με άρθρα πλού­σια σε ει­ρω­νεία και κου­το­πο­νη­ριά. Είναι αυτοί που κατά τ’ άλλα ψά­χνουν την ισό­τη­τα στα εκ­με­ταλ­λευ­τι­κά κα­πι­τα­λι­στι­κά δόγ­μα­τα, την αλ­λη­λεγ­γύη στους φρά­κτες του Έβρου, την απε­λευ­θέ­ρω­ση στο σκο­τα­δι­σμό της θρη­σκευ­τι­κής εξου­σί­ας, την ευ­ε­ξία στις κα­θη­με­ρι­νές μι­κρο­δια­πλο­κές και το δί­καιο στη γο­νι­δια­κή υπο­τα­γή. Όλοι βέ­βαια υπη­ρε­τούν θε­ω­ρη­τι­κά κάτι υψηλό, το κά­νουν όμως για να κυ­ριαρ­χούν στην πράξη. Αυτή η λει­τουρ­γία είναι που τους κα­θι­στά άτρω­τους στο επί­πε­δο της κρι­τι­κής. … «έχω κάθε δι­καί­ω­μα να πι­στεύω ό,τι θέλω και αυτό να ορίζω ως αλή­θεια».  Το ξυ­πνη­τή­ρι χτύ­πη­σε για όλους αυ­τούς, όταν σή­μα­νε επι­τέ­λους η αφύ­πνι­ση της ανα­πτυ­ξια­κής και επεν­δυ­τι­κής ώρας της Ελ­λά­δας, με αφορ­μή την πα­ρα­χώ­ρη­ση των κρα­τι­κών Αε­ρο­λι­μέ­νων στο Γερ­μα­νι­κό Δη­μό­σιο.

Η υπο­γρα­φή της Σύμ­βα­σης των Αε­ρο­δρο­μί­ων, στα πλαί­σια της εφαρ­μο­γής των Μνη­μο­νί­ων, εντάσ­σε­ται σε ένα γε­νι­κό πλαί­σιο υφαρ­πα­γής της δη­μό­σιας γης και πε­ριου­σί­ας. Σ’ ένα συ­νο­λι­κό­τε­ρο σχέ­διο γε­ω­στρα­τη­γι­κής επι­κυ­ριαρ­χί­ας αποι­κιο­κρα­τι­κού τύπου, που υπό άλλες συν­θή­κες θα γι­νό­ταν δια της ωμής στρα­τιω­τι­κής βίας όπως στη Γιου­γκο­σλα­βία. Αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό μεν “ανα­γκαίο” δε, πα­ρά­νο­μο μεν “ανα­πό­φευ­κτο” δε, αντι­δη­μο­κρα­τι­κό μεν “εκ­βια­στι­κό” δε, κλη­ρο­νο­μη­μέ­νο μεν “αρι­στε­ρό” δε, είναι τα συ­νο­δευ­τι­κά τι­τι­βί­σμα­τα της αή­θους πο­λι­τι­κο­λο­γί­ας.

Για την απο­πλη­ρω­μή ενός χρέ­ους πα­ρά­νο­μου που δη­μιουρ­γή­θη­κε για τη διά­σω­ση των τρα­πε­ζών (μπή­κα­με στο 3ο Μνη­μό­νιο για την κά­λυ­ψη ρευ­στό­τη­τας 7,4 δις ευρώ ενώ οι ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες έχουν πάρει 201 δις ευρώ από το 2008), για την επα­νεκ­κί­νη­ση της οι­κο­νο­μί­ας που εκ­φυ­λί­στη­κε από συ­νει­δη­τές πο­λι­τι­κές εξυ­πη­ρέ­τη­σης των πο­λυ­ε­θνι­κών, για τον έλεγ­χο του του­ρι­στι­κού κε­φα­λαί­ου και την υπο­θή­κευ­ση του φυ­σι­κού πλού­του. Δια­χρο­νι­κής αξίας λόγοι για τον εκ­φυ­λι­σμό ενός κρά­τους, θα λέ­γα­με … λόγοι ρου­τί­νας για τον ιμπε­ρια­λι­σμό. Λόγοι βέ­βαια που βα­σι­κό τους χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό έχουν την πα­ντε­λή αδια­φο­ρία για τη μοίρα του λαού, σε τέ­τοιο βαθμό που δεν δι­στά­ζουν να δη­μιουρ­γή­σουν «προ­σφυ­γι­κά», «τρο­μο­κρα­τι­κά» ή «χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά» γε­γο­νό­τα.

Η μο­να­δι­κή ελ­πί­δα δια­λό­γου με όσους βα­πτί­ζουν «ιδε­ο­λη­ψί­ες» όλα τα πα­ρα­πά­νω ή με όσους με­τα­φρά­ζουν την προ­σπά­θεια υφαρ­πα­γής της δη­μό­σιας γης και πε­ριου­σί­ας σε απλό δια­πραγ­μα­τευ­τι­κό προ­α­παι­τού­με­νο ή με όσους θε­ω­ρούν συ­νε­τή τη φτω­χο­ποί­η­ση του Ελ­λη­νι­κού λαού ή με όσους θε­ω­ρη­τι­κο­ποιούν την ανά­γκη τους για λίγα ψί­χου­λα εύ­νοιας των ισχυ­ρών, είναι να με­τα­φερ­θεί η συ­ζή­τη­ση σε δυο πεδία. Πρώ­τον στην υπάρ­χου­σα νο­μο­λο­γία και δεύ­τε­ρον στην ξερή και αδυ­σώ­πη­τη λο­γι­κή των αριθ­μών. Για το ζή­τη­μα λοι­πόν της πα­ρα­χώ­ρη­σης των Αε­ρο­δρο­μί­ων, ανα­φέ­ρου­με τα εξής:

 •  Η από­φα­ση αρ. 240Β του Κυ­βερ­νη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Οι­κο­νο­μι­κής Πο­λι­τι­κής της 13-8-2015  (ΦΕΚ 98Α’/ 17-8-2015), με την οποία εγκρί­θη­κε η υπο­γρα­φή από το ΤΑΙ­ΠΕΔ της Σύμ­βα­σης Πα­ρα­χώ­ρη­σης, έχει εκ­δο­θεί από κατά τον νόμο αναρ­μό­διο όρ­γα­νο και βάσει μη ορι­σμέ­νης και ου­σια­στι­κά ανύ­παρ­κτης εξου­σιο­δό­τη­σης του ν.4336/2015 και είναι άκυρη και κατ’ ου­σί­αν ανυ­πό­στα­τη.
 • Η πα­ρα­χώ­ρη­ση της δια­χεί­ρι­σης και εκ­με­τάλ­λευ­σης των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Αε­ρο­δρο­μί­ων για 40 χρό­νια πα­ρα­βιά­ζει την συ­νταγ­μα­τι­κή προ­στα­σία των δη­μο­σί­ων ιδιο­χρή­στων πραγ­μά­των, συ­νε­πώς οι εξου­σιο­δο­τι­κές δια­τά­ξεις του ν.3986/2011 (άρθρο 2 παρ. 4 και άρθρο 5 παρ. 1 και 2) ως προς αυτά τα πράγ­μα­τα αντί­κει­νται στο Σύ­νταγ­μα και στο εντός του σύ­στη­μα προ­στα­σί­ας της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας.
 • Η συ­μπε­ρί­λη­ψη της εται­ρεί­ας “Lufthansa” στο με­το­χι­κό κε­φά­λαιο της επι­λε­χθεί­σας κοι­νο­πρα­ξί­ας “Fraport A.G.-Slentel Ltd” είναι ασύμ­βα­τη, σύμ­φω­να με τους ευ­ρω­ε­νω­σια­κούς και διε­θνείς κα­νό­νες περί δια­φά­νειας, αμε­ρο­λη­ψί­ας και ελεύ­θε­ρου αντα­γω­νι­σμού, με την λει­τουρ­γία της εται­ρεί­ας “Lufthansa” ως επεν­δυ­τι­κού συμ­βού­λου του ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου στην υπό­θε­ση της εν λόγω ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης.
 • Η συ­γκε­κρι­μέ­νη πα­ρα­χώ­ρη­ση πα­ρα­βιά­ζει το δί­καιο του αντα­γω­νι­σμού, όπως αυτό τί­θε­ται από την Συν­θή­κη Λει­τουρ­γί­ας της Ε.Ε., το ενω­σια­κό δί­καιο και τη νο­μο­λο­γία του Δι­κα­στη­ρί­ου της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης (Δ.Ε.Ε.).
 • Πα­ρα­χω­ρού­νται οι 14 πε­ρι­φε­ρεια­κοί κρα­τι­κοί Αε­ρο­λι­μέ­νες σε μι­κρό­τε­ρη τιμή απ’ το “Σπα­τό­ση­μο” ! Αυτή είναι η αλή­θεια των αριθ­μών και εδώ αρ­χί­ζουν να εκτί­θε­νται ανε­πα­νόρ­θω­τα όσοι λένε συ­νει­δη­τά ψέ­μα­τα και μι­λούν για «ιδε­ο­λη­ψί­ες». Η κοι­νο­πρα­ξία Fraport AG – Κο­πε­λού­ζου για τη συ­γκε­κρι­μέ­νη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση θα πλη­ρώ­σει στη σα­ρα­ντα­ε­τία, εφά­παξ στο ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο 1,23 δις ευρώ, μι­σθώ­μα­τα 0,9 δις ευρώ, από των προ φόρων έσοδα 4,56 δις ευρώ (το 28,5% επί των 0,4 δις ετή­σιων κα­θα­ρών εσό­δων του κρά­τους) και τέλη υπέρ ΥΠΑ 1,2 δις ευρώ. Σύ­νο­λο 7,89 δις ευρώ στη σα­ρα­ντα­ε­τία, λι­γό­τε­ρα δη­λα­δή από τα έσοδα του δη­μο­σί­ου από το «Σπα­τό­ση­μο» [ΤΕΑΑ] που φτά­νουν τα 8 δις.
 • Το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο όμως είναι ότι από τα 7,89 δις ευρώ που θα απο­δώ­σει ο ιδιώ­της, τα  6,69 δις ευρώ θα ει­σπρα­χθούν από το ΤΑΙ­ΠΕΔ. Από τα 6,69 δις ευρώ, μόνο το 50% θα πάει στα κρα­τι­κά τα­μεία διότι τα υπό­λοι­πα προ­ο­ρί­ζο­νται – βάσει του 3ου Μνη­μο­νί­ου – για την απο­πλη­ρω­μή των το­κο­χρε­ο­λυ­σί­ων. Δη­λα­δή το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο από την πα­ρα­χώ­ρη­ση των Αε­ρο­δρο­μί­ων θα κρα­τή­σει στα τα­μεία ΜΟΝΟ 4,54 δις ευρώ !  
 • Μα ο ιδιώ­της λένε θα κάνει 330 εκατ. ευρώ επεν­δύ­σεις την πρώτη τε­τρα­ε­τία. Το δη­μό­σιο όμως θα κλη­θεί να επι­στρέ­ψει μέσα σε μια μέρα στην Ε.Ε. – να χρε­ώ­σει δη­λα­δή σε βάρος εθνι­κών πόρων του Προ­γράμ­μα­τος Δη­μο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων – τα 520 εκατ. ευρώ έργων ΕΣΠΑ που ήδη “τρέ­χουν” στα αε­ρο­δρό­μια της Θεσ/νίκης και των Χα­νί­ων. Μα θα κάνει 1,4 δις επεν­δύ­σεις τη σα­ρα­ντα­ε­τία. Θα κρα­τή­σει όμως ολό­κλη­ρα τα Τέλη Εκ­συγ­χρο­νι­σμού Ανά­πτυ­ξης Αε­ρο­δρο­μί­ων όπως ρητά ανα­φέ­ρε­ται στον όρο 28.10 της Σύμ­βα­σης Πα­ρα­χώ­ρη­σης («δι­καιού­ται ο πα­ρα­χω­ρη­σιού­χος στο ακέ­ραιο το ΤΕΑΑ») που όπως εί­πα­με φτά­νει τα 8 δις.
 • Εν τέλει ο ιδιώ­της ενώ στη σα­ρα­ντα­ε­τία θα ει­σπρά­ξει πάνω από 22 δις ευρώ, θα απο­δώ­σει στο κρά­τος 7,89 δις εκ των οποί­ων τα δη­μό­σια τα­μεία θα κρα­τή­σουν μόνο 4,54 δις ευρώ. Με κα­θα­ρά οι­κο­νο­μι­κούς όρους, το ελ­λη­νι­κό κρά­τος θα έχει από την εν λόγω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση έως και τε­τρα­πλά­σια απώ­λεια εσό­δων. Αυτό ίσως εν­νο­ού­σε ως οι­κο­νο­μι­κό όφε­λος ο εντε­ταλ­μέ­νος πρ. του ΤΑΙ­ΠΕΔ κ. Πι­τσιόρ­λας στην ανα­κοί­νω­σή του [15-12-15] υπε­ρα­μυ­νό­με­νος τη φαι­δρή συμ­φω­νία.

Δεν συ­νε­χί­ζου­με την επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία για τις αρ­νη­τι­κές επι­πτώ­σεις από την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των αε­ρο­δρο­μί­ων (δη­μιουρ­γία «τρύ­πας» στον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό από το μα­ρα­σμό των μι­κρό­τε­ρων αε­ρο­δρο­μί­ων που χρη­μα­το­δο­τού­νται από τα 14 εκ­ποιού­με­να, επι­πλέ­ον έξοδα για το κρά­τος και την αυ­το­διοί­κη­ση από την ανά­κλη­ση συμ­βο­λαί­ων πα­ρα­χώ­ρη­σης ακι­νή­των της ΥΠΑ,    έλεγ­χος του του­ρι­στι­κού κε­φα­λαί­ου από το ιδιω­τι­κό μο­νο­πώ­λιο της Fraport AG, ακε­ραιό­τη­τα του ερ­γα­σια­κού κα­θε­στώ­τος των υπαλ­λή­λων όλων των Τμη­μά­των των αε­ρο­δρο­μί­ων, πα­ρα­χώ­ρη­ση εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας, κλπ). Ούτε θα ανα­φερ­θού­με στα αυ­το­νό­η­τα, ότι τα ελ­λη­νι­κά αε­ρο­δρό­μια μπο­ρούν να δι­πλα­σιά­σουν μέσα σε βάθος διε­τί­ας την επι­χει­ρη­σια­κή ικα­νό­τη­τα και τα κέρδη τους, αρκεί να εφαρ­μο­στεί η κατά το νόμο αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα των τελών στα ίδια τα Πε­ρι­φε­ρεια­κά Αε­ρο­δρό­μια, έτσι ώστε να ολο­κλη­ρω­θούν τα έργα των κατά τό­πους τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών των Αε­ρο­λι­μέ­νων.

To μόνο σί­γου­ρο είναι ότι η συ­γκε­κρι­μέ­νη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση, θα απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο μελ­λο­ντι­κής διε­ρεύ­νη­σης οι­κο­νο­μι­κού και πο­λι­τι­κού σκαν­δά­λου. Η δια­χεί­ρι­ση της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας δεν μπο­ρεί να μην είναι ΔΙΑ­ΦΑ­ΝΗΣ και ΕΛΕΓ­ΚΤΕΑ και γι’ αυτό το λόγο θα απο­δο­θούν και ποι­νι­κές ευ­θύ­νες.  Κλεί­νου­με κά­νο­ντας 3 πα­ρα­τη­ρή­σεις:

Πρώ­τον, η συ­γκε­κρι­μέ­νη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση δεν πρό­κει­ται να ολο­κλη­ρω­θεί γιατί είναι πέρα για πέρα αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή και πα­ρά­νο­μη. Η υπό­θε­ση βρί­σκε­ται ήδη στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας όπου ακόμα δεν έχουν εκ­δι­κα­στεί οι 4 Αι­τή­σεις Ακύ­ρω­σης αυ­το­διοι­κη­τι­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών φο­ρέ­ων και ότι σύ­ντο­μα θα κα­τα­τε­θεί Προ­σφυ­γή στην Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού της Ευ­ρώ­πης.

Δεύ­τε­ρον, με με­γά­λη πε­ριέρ­γεια θα πε­ρι­μέ­να­με κά­ποια εκτί­μη­ση ή ανα­κοί­νω­ση των βου­λευ­τών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Κέρ­κυ­ρας για την εν λόγω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση (η Φ. Βάκη είχε υπο­γρά­ψει Ερώ­τη­ση στον κοι­νο­βου­λευ­τι­κό έλεγ­χο [4571/24-08-15] με πε­ριε­χό­με­νο από­λυ­τα συμ­βα­τό με τα προ­α­να­φε­ρό­με­να).

Τρί­τον, οφεί­λου­με να στη­ρί­ξου­με την ηλε­κτρο­νι­κή ψη­φο­φο­ρία της ΠΙΝ που διε­νερ­γεί­ται αυτές τις μέρες, για να ακυ­ρω­θεί η πα­ρα­χώ­ρη­ση των Αε­ρο­δρο­μί­ων στο Γερ­μα­νι­κό Δη­μό­σιο. Παρά τη «δη­μιουρ­γι­κή δια­τύ­πω­ση» που ορθώς εγεί­ρει πο­λι­τι­κές εν­στά­σεις, ο λαός των Ιο­νί­ων Νήσων πρέ­πει να πει ΝΑΙ στην πρό­τα­ση της ΠΙΝ και να υψώ­σει το ανά­στη­μά του απέ­να­ντι σε  ό,τι υπο­θη­κεύ­ει το μέλ­λον του.

*Δρ. Φι­λο­σο­φί­ας της Επι­στή­μης VUB – ULB

Χωρις δικα μου σχολια.Επιτελους λυτρωση για οσους υπερασπιστηκαμε για χρονια τον κ Κοδελα στην πολιτικη του διαδρομη.

http://left.gr/news/d-kodelas-zito-syggnomi-apo-ton-elliniko-lao-syntoma-tha-paraititho-mehri-tote-ypohreosi-moy-na

Δ. Κοδέλας: Ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό – Σύντομα θα παραιτηθώ, μέχρι τότε υπόχρεωσή μου να ψηφίζω «όχι» στη φτώχεια και τη λεηλασία

«Θα παραιτηθώ όταν το επιλέξω εγώ και όχι όποτε θελήσουν τα κανάλια. Ας διαβάσουν πιο προσεκτικά τη δήλωση» διευκρινίζει ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Κοδέλας, αναφορικά με τη δήλωσή του που ακολουθεί.

 

Δελτίο Τύπου

13/07/2015

Δήλωση του βουλευτή Αργολίδας Δημήτρη Κοδέλα

Η χώρα οδηγείται στην ταπείνωση και σε μια τραγωδία με ένα τρίτο μνημόνιο το οποίο οδηγεί σε κατάλυση της κυριαρχίας της, σε υποθήκευση και ξεπούλημα του πλούτου της, σε μια τεράστια φτωχοποίηση της κοινωνίας, σε συμπίεση των μικρομεσαίων, σε χτύπημα της πρωτογενούς παραγωγής. Εαν υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα η Ελλάδα σύντομα θα έχει περισσότερους φτωχούς, περισσότερα λουκέτα και κυριαρχία των πολυεθνικών, περισσότερους υπερχρεωμένους Έλληνες που θα κινδυνεύει η περιουσία τους.

Ζητώ συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, από όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά από όσους με εμπιστεύτηκαν, για όσα έκανα μα κυρίως για όσα δεν έκανα για να αποτραπεί αυτή η κατάληξη. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη που μου αναλογεί και η οποία θα με συνοδεύει.

Στο ερώτημα “τι έκανα” για να μην φτάσουμε εδώ, στις λιγοστές φορές που αυτούς τους έξι μήνες λειτούργησε συλλογικά το Κόμμα και η Κοινοβουλευτική Ομάδα έθεσα ενστάσεις, διαφοροποιήθηκα από τη στρατηγική που ακολουθήθηκε. Προειδοποιούσα για την παγίδα η οποία μας στηνόταν με βάση την 20ή Φλεβάρη και το οδυνηρό δίλημμα στο οποίο οδηγούμασταν, για την ελλιπή προετοιμασία, για τη μη αξιοποίηση της λαϊκής διαθεσιμότητας, για τον χρόνο που λειτουργούσε ενάντια μας με την εξουθένωση της οικονομίας και τα παραπλανητικά non paper, για τα ελάχιστα που είχαν γίνει σχετικά με την ανάγκη κάθαρσης από το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο.

Εκ του αποτελέσματα κρίνοντας, ότι έκανα δεν ήταν επαρκές και δεν ειπώθηκε με τους τόνους που θα έπρεπε ακόμα και “στενοχωρώντας” την λαϊκή αποδοχή που είχαμε. Αυτοκριτικά αντιμετωπίζω και τη συμμόρφωση στην κομματική πειθαρχία για την εκλογή του ΠτΔ.

Αν κάτι κρατάω από αυτό το εξάμηνο είναι η λαϊκή αφύπνιση που υπήρχε, η μεγάλη  δίψα του λαού μας για δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια, ο πατριωτισμός του, η πρωτοφανής αντοχή του σε εκβιασμούς και πρωτοφανώς δύσκολες καταστάσεις. Αυτός ο λαός αξίζει απεριόριστου σεβασμού για το σθένος, την αντοχή και την θέληση που επέδειξε.   Υποκλίνομαι σε αυτόν το λαό, του αξίζει ένα καλύτερο μέλλον και είμαι βέβαιος ότι θα το διεκδικήσει.

Ευχαριστώ τους πολίτες της Αργολίδας που μου έκαναν την εξαιρετική τιμή με την ψήφο τους. Το διάστημα αυτό φρόντισα να υπηρετώ το δημόσιο συμφέρον, να υπάρχει μια άλλη σχέση ανάμεσα στην πολιτική και την ηθική, να πρωτοτυπήσουμε. Δεν καταχράστηκα την θέση μου και έκανα χρήση μόνο των αναγκαίων, για την υπηρέτηση των σκοπών που έπρεπε να υπηρετήσω, βουλευτικών προνομίων. Σύντομα, ύστερα από 3 χρόνια παρουσίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα επιστρέψω στην κανονική μου ζωή.

Μέχρι τότε, έχω υποχρέωση απέναντι στην χώρα, στον λαό της, στις νέες γενιές, να ψηφίζω “όχι” σε ότι μετατρέπει την χώρα σε ειδική ζώνη φτώχειας και λεηλασίας. Το “όχι” δεν απαντά στο οδυνηρό δίλημμα που βρεθήκαμε. Το “όχι” είναι όχι στην πορεία που ακολουθήθηκε, όχι στη μετατροπή μας σε συνεχιστές της καταστροφής, όχι στο να γίνουμε όμοιοι και χειρότεροι από τους προηγούμενους, όχι στην αποικιοποίηση της χώρας, όχι στους μονόδρομους, όχι στη συνέχιση των εκβιασμών στο ελληνικό κοινοβούλιο, όχι σε όσους δεν άκουγαν και δε ρώταγαν,  όχι στα λάθη, στις αυταπάτες, στις μονομέρειες και στο μνημονιακό καθεστώς, όχι σε όσους δεν απέτρεψαν τον εγκλωβισμό της αριστεράς στη νομοθέτηση ενάντια στα λαϊκά και εθνικά συμφέροντα, όχι στην πολιτική του κυνισμού και του πραγματισμού. Είναι ένα “όχι” ευθύνης και πατριωτισμού.

Τέλος, το μέγεθος της επίθεσης που δέχεται η χώρα αλλά και τα μεγάλα αποθέματα αντίστασης και αξιοπρέπειας είμαι βέβαιος πως θα εντείνουν τους  αγώνες, την αλληλεγγύη και την οργάνωση του λαού μας για να ξαναπάρουμε την χώρα και το μέλλον μας πίσω.

– See more at: http://left.gr/news/d-kodelas-zito-syggnomi-apo-ton-elliniko-lao-syntoma-tha-paraititho-mehri-tote-ypohreosi-moy-na#sthash.UI8KTIjS.dpuf

Γιαννης Γκιολας

Μαρίνα Κούτση replied to a comment on this.

Καλησπέρα σε όλους. Κρατώ την ανάσα μου και την ψυχραιμία μου ταυτόχρονα. Βλέποντας τη γεροντική ιδεολογική και ηθική σαπίλα της περιβόητης Ευρώπης. Γερασμένη, ανήμπορη, ανάπηρη ηθικά και πολιτικά επιδίδεται στην απορρόφηση και της τελευταίας ικμάδας μας. Δεν πρόκειται για απλή εκδίκηση, πρόκειται για λυσσαλέα επίθεση κατά της δημοκρατίας, κατά της όποιας αυτοδιάθεσης. Για μια αποκρουστική έκφραση του νεοφιλελεύθερου προσωπείου.
Απέναντι σ’ αυτό το κράμα φασισμού-νεοφιλελευθερισμού, σ’ αυτό το πολιτικό έκτρωμα στο οποίο έχει μεταβληθεί η ευρωπαϊκή ένωση, πρέπει να σταθούμε ενωμένοι. Αυτό που προέχει είναι να αντέξουμε σε πρώτη φάση. Ύστερα να αποφασίσουμε με νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Αντί να μας διχάζουν όλοι αυτοί οι υπουργίσκοι και πρωθυπουργίσκοι της εμπαθούς μετριότητας, οι οποίοι τρέχουν ασθμαίνοντας μήπως γραφτεί καμιά φράση γι’ αυτούς σε κανένα σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας, θα έπρεπε να μας ενώνουν. Μ’ αυτά τα καθάρματα μας χωρίζει χάσμα. Με τους ανθρώπους δίπλα μας μας ενώνουν τα πάντα: ο τόπος, ο ήλιος, η ιστορία, τα κοινά βιώματα, τα κοινά προβλήματα.
Δε μπορώ να δεχτώ την εύκολη και αβασάνιστη κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και συγχωρήστε με γι’ αυτό. Η αξία αυτού του όχι στο δημοψήφισμα θα αποτιμηθεί πολύ αργότερα. Τώρα είμαστε εν θερμώ, μέσα στα μεγάλα και δύσκολα προβλήματά μας. Θεωρώ ότι κανείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν περισσεύει. Κανείς δεν πρέπει να ούτε να φύγει, ούτε να διαγραφεί. Ο λαός περιμένει να κρατήσουμε Θερμοπύλες. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λιποψυχίες. Η ευθύνη είναι, ήταν και θα είναι πάντοτε το μεγάλο αγκάθι σ’ αυτή τη χώρα.
Περιμένω, όπως όλοι μας άλλωστε, την εξέλιξη του πράγματος. Περιμένω ν’ ακουστούν οι πιο δύσκολες αλήθειες και τότε ν’ αποφασίσουμε αν θα σκύψουμε το κεφάλι ή αν θα το σηκώσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται με τη γνώση του κόστους και του τιμήματος που θα χρειαστεί να καταβάλουμε. Αν εμείς γίνουμε κομμάτια, αυτά τα άθλια, σιχαμερά ζόμπι θα συνεχίσουν να τρέφονται από τις σάρκες μας.
Για την ώρα, ας ψυχραιμήσουμε, ας σκεφτούμε κι ας αντισταθούμε στην ευκολία. Τώρα μας θέλω. Ναι με τη φαγούρα μας, ναι με τη διαφωνία μας -αυτή άλλωστε είναι η διαφορά μας και η δύναμή μας- αλλά δυνατοί. Έτοιμοι.
Να μην τους αφήσουμε να μας σκοτώσουν.

http://www.candianews.gr/2015/07/14/i-nantia-valavani-paretite-apo-anaplirotria-ipourgos-ikonomikon-ke-apo-vouleftis-tou-siriza/

Θέμα ωρών η παραίτηση της Νάντιας Βαλαβάνη από τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών. Παραιτείται και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνεί με τις αλλαγές στη φορολόγηση και το νέο ταμείο των 50 δισ. ευρώ

Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την αναπληρώτρια υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, να υποβάλλει την παραίτησή της εντός των επόμενων ωρών.

Οι φήμες περί παραίτησης της Ν. Βαλαβάνη έχουν αρχίσει να διακινούνται ήδη από τη Δευτέρα, ωστόσο σήμερα η φημολογία έχει καταστεί πιο έντονη.

Η Νάντια Βαλαβάνη αναμένεται να υποβάλλει την παραίτησή της και από τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού, αλλά και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς φαίνεται να διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις στη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών.

Κατά τις πληροφορίες, οι ενστάσεις της Νάντιας Βαλαβάνη αφορούν κυρίως στα θέματα της φορολόγησης, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τους σχεδιασμούς για το νέο ταμείο των 50 δισ. ευρώ για τις αποκρατικοποιήσεις.

news247.gr

http://argolika.gr/index.php/2013-10-18-09-06-46/2013-10-18-09-07-10/2013-10-18-09-08-31/6359-kyvernisi-taiped-germania-ola

του Κώστα Γκότση

Στο κείμενο προς τους δανειστές που κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη 9 Ιουνίου, με βάση το οποίο δόθηκε η έγκριση από 251 βουλευτές, περιλαμβάνονται, όπως άλλωστε γίνεται δεκτό, πολύ σκληρά, νεοφιλελεύθερης έμπνευσης μέτρα, σε διάφορους τομείς.

Θα αναφερθώ για μια ακόμη φορά στον τομέα των «ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή της πώλησης της δημόσιας περιουσίας που έχει υπαχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό, παρότι είναι πολύ σημαντικό, «περιέργως» αποσιωπείται για διαφόρους λόγους, τόσο από τα πολιτικά κόμματα, όσο και από τους δημοσιογράφους.

Παραθέτω ολόκληρο το σχετικό απόσπασμα του κειμένου της κυβερνητικής πρότασης που κατατέθηκε στη Βουλή, προκειμένου να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς αποδέχτηκε ήδη προς υλοποίηση η Ελληνική Κυβέρνηση:

«10. Ιδιωτικοποιήσεις
– Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα βελτιώσει το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσίας το οποίο θα περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονταν στην «κατοχή» του έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. Το υπουργικό συμβούλιο θα εφαρμόσει το πρόγραμμα.
– Προκειμένου να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των δημοπρασιών, οι αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις εναπομείνασες κυβερνητικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών αεροδρομίων, τον ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία, τα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό (ο πλήρης κατάλογος στο Τεχνικό Μνημόνιο). Αυτή η λίστα των ενεργειών ανανεώνεται τακτικά και η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι εναπομείνασες ενέργειες θα προωθηθούν στον ορθό χρόνο.
– Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσουν τις ημερομηνίες για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης όχι αργότερα από τα τέλη Οκτωβρίου 2015 και για ΤΡΑΙΝΟΣΕ Rosco, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στους όρους που ισχύουν.
– Η κυβέρνηση θα μεταφέρει το ποσοστό που κατέχει στον ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ.
– Θα λάβει ουσιαστικά και μη αναστρέψιμα βήματα για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων βάσει των υπαρχουσών συνθηκών και με τους υπάρχοντες προωθούμενους αναδόχους».

Το παραπάνω κείμενο είναι ακριβώς το ίδιο με την πρόσφατη πρόταση των δανειστών, αυτήν δηλαδή που απορρίφτηκε με το πρόσφατο δημοψήφισμα!Δηλαδή κάτι που απορρίφθηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού επανέρχεται αυτούσιο από την Κυβέρνηση προς υλοποίηση!

Για να γίνει κατανοητό αυτό που μεθοδεύεται, υπενθυμίζουμε- σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1. Το ΤΑΙΠΕΔ ιδρύθηκε με το νόμο 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015), κατ’ απαίτηση των «δανειστών» της Τρόικα.) Σύμφωνα λοιπόν με άρθρο 1, παρ. 2: «Το προϊόν της αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας». Δηλαδή ότι εισπραχθεί από την ενοικίαση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ αποκλειστικά για την αποπληρωμή του χρέους. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου (παρ. 5) τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ «κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και το Δημόσιο απεκδύεται κάθε δικαιώματός του επί αυτών», ενώ «το πράγμα ή το δικαίωμα που μεταβιβάστηκε ή παραχωρήθηκε στο Ταμείο (δηλαδή στο ΤΑΙΠΕΔ) δεν μπορεί να αναμεταβιβαστεί στον προηγούμενο κύριο ή δικαιούχο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο» (άρθρο 2, παρ. 7).

Στο ΤΑΙΠΕΔ περιήλθαν περισσότερα από 500 ακίνητα, (μεταξύ των οποίων και 47 προστατευόμενες περιοχές NATURA, ορεινοί όγκοι και παραλίες) αλλά και υποδομές (σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι), κρατικές εταιρίες όπως ο ΟΠΑΠ, Κρατικά λαχεία, η ΔΕΠΑ, ιαματικές πηγές, κλπ.

2. Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά υποσχόταν ότι θα καταργήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Σύντομα όμως μετά τις εκλογές, με το γνωστό mail Βαρουφάκη και τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου δεσμεύτηκε για ιδιωτικοποιήσεις και στην ουσία για διατήρηση του ΤΑΙΠΕΔ. Σήμερα με την πρότασή του, ταυτίζεται με αυτήν των δανειστών.

3. Στην πρόταση αυτή υπάρχει το προφανές ενδιαφέρον της Γερμανικής Κυβέρνησηςνα εξυπηρετηθούν τα γερμανικά συμφέροντα, κατά τρόπο μάλιστα προκλητικό και σκανδαλώδη. Ρητά στο κείμενο αναφέρεται ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης των περιφερειακών αεροδρομίων1. Ως προς τα Περιφερειακά αεροδρόμια ζητείται από την Κυβέρνηση να ολοκληρωθεί η πώλησή τους με τους υφιστάμενους όρους: «Θα λάβει ουσιαστικά και μη αναστρέψιμα βήματα για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων βάσει των υπαρχουσών συνθηκών και με τους υπάρχοντες προωθούμενους αναδόχους». Δηλαδή να καταλήξουν στην γερμανική εταιρία, η οποία κατά σύμπτωση είναι κρατική (η Fraport, βασικός μέτοχος της οποίας είναι το ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης και με 10% η Lufthansa,). Επίσης ζητούν να μεταφέρει η Κυβέρνηση στο ΤΑΙΠΕΔ, το εναπομείναν ποσοστό (10%) που κατέχει ακόμη στον ΟΤΕ, ώστε να πωληθεί και αυτό στη συνέχεια στη γερμανική εταιρία Ντόιτσε Τέλεκομ. Τι σόι όμως ιδιωτικοποιήσεις είναι αυτές όταν οι βασικές υποδομές του ελληνικού δημοσίου καταλήγουν σε κρατικές γερμανικές εταιρίες;

4. Αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση και υπόσχεται η Κυβέρνηση, αυτό που άλλωστε απαιτούσαν οι δανειστές, δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί άμεσα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Εγνατία, ταλιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό, με τη σημείωση ότι: «ο πλήρης κατάλογος στο Τεχνικό Μνημόνιο». Μάλιστα για τα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης ρητά αναφέρεται ότι η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2015.

5. Ρητά επίσης αναφέρεται ότι: το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ «θα βελτιώσει το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσίας το οποίο θα περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονταν στην «κατοχή» του έως την 31η Δεκεμβρίου 2014. Το υπουργικό συμβούλιο θα εφαρμόσει το πρόγραμμα». Δηλαδή, εν προκειμένωαναλαμβάνεται η υποχρέωση από την Κυβέρνηση να πουλήσει όλα τα ακίνητα που έχουν μέχρι σήμερα περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ.

6. Από την Αργολίδα έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ διάφορα ακίνητα, τα σημαντικότερα εκ των οποίων βρίσκονται στο Ναύπλιο: η περιοχή της Καραθώνας, το συγκρότημα των ΞΕΝΙΑ και ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΑ, τα οικόπεδα του Αγίου Αναστασίου, το κτίριο του Μεγάλου Δρόμου.

7. Η Ελλάδα έχει ειδικές γεωοικονομικές και συγκοινωνιακές συνθήκες, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στο ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 101), για το πώς διαμορφώνεται η διοικητική διαίρεση της χώρας. Επίσης προβλέπεται ότι «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους» (άρθρο 101, παρ. 4). Εάν όμως ιδιωτικοποιηθούν οι βασικές υποδομές του Κράτους (αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισμού, κλπ.), ποιος θα λάβει πρόνοια για την ανάπτυξη των νησιωτικών και ορεινών περιοχών; Μήπως οι γερμανικές εταιρίες, τύπου Siemens, η οποία υπήρξε υπεύθυνη για το μεγαλύτερο ίσως πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, με τον χρηματισμό Ελλήνων πολιτικών, στελεχών δημοσίων οργανισμών, επιχειρηματιών; Μήπως θα λάβει πρόνοια η γερμανική Fraport, στην οποία θα καταλήξουν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια; Θα ενδιαφερθεί η εν λόγω εταιρία, η οποία θα ελέγχει πλέον τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, αν θα αναπτυχτεί το α΄ ή το β΄ αεροδρόμιο, με βάση τα κριτήρια που θέτει το Σύνταγμα, την ανάπτυξη δηλαδή μιας συγκεκριμένης νησιωτικής ή ορεινής περιοχής, ή θα κινηθεί με βάση κριτήρια οικονομικού ή άλλου οφέλους; Ποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα έχει ιδιωτικοποιήσει όλες τις βασικές της υποδομές;

Υστερόγραφο: το κείμενο αυτό γράφτηκε το πρωί του Σαββάτου 11-7-2015. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν γνωστή η «νέα» γερμανική πρόταση του Σόιμπλε για δημιουργία ενός «νέου» ΤΑΙΠΕΔ. Στο νέο αυτό ταμείο θα ενταχθούν περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Δημοσίου, αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και θα πουληθούν για την αποπληρωμή του χρέους! Ειδικότερα στη γερμανική πρόταση αναφέρεται: «Επιπλέον πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία [αξίας 50 δισ. ευρώ] θα μεταφερθούν σε ένα υφιστάμενο εξωτερικό και ανεξάρτητο fund (Ταμείο) όπως το Institution of Growth του Λουξεμβούργου ώστε να ιδιωτικοποιηθεί εν καιρώ και να μειώσει το χρέος».

Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών: «Αυτή η φράση προτάθηκε από τη γερμανική πλευρά για να περιληφθεί στο τελικό κείμενο του Eurogroup μετ’ επιτάσεως και αποτελεί μια από τις βασικές απαιτήσεις της γερμανικής ηγεσίας. Τι είναι όμως το περίφημο «Institution for Growth» το οποίο αναφέρεται παραπάνω;

Με μια απλή αναζήτηση φτάσαμε στην εξής ενδεικτική πληροφορία: Το «Institution for Growth», όπως και το παράρτημά του για την Ελλάδα, ιδρύθηκε από την KfW, την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα της Γερμανίας. Το πρώτο από τα τρία «υποκαταστήματα» του «Institution for Growth» ιδρύθηκε στις 7 Μαίου του 2014 στο Λουξεμβούργο. Είναι το υποκατάστημα στο οποίο θέλουν οι Γερμανοί να μεταφερθεί η ελληνική περιουσία προς ιδιωτικοποίηση.

Ποιος ελέγχει όμως την KfW; Διαβάσαμε ότι πρόεδρος του Συμβουλίου των Εποπτών Διευθυντών είναι ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Dr Wolfgang Schäuble.

Με άλλα λόγια ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ζητά επίμονα να μεταφερθούν περιουσιακά στοιχεία 50 δισ. ευρώ του ελληνικού δημοσίου σε φορέα που έχει ιδρυθεί και ελέγχεται από τον ίδιο!

Κώστας Γκότσης
δικηγόρος –διδάκτωρ ιστορίας

 

1. Από τα 39 συνολικά περιφερειακά αεροδρόμια, τα 37 έχουν υπαχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Από αυτά προχώρησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης («παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης») 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας, που χωρίζονται σε 2 ομάδες: Την Ομάδα Α που περιλαμβάνει τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας και την Ομάδα Β που περιλαμβάνει τα αεροδρόμια Ρόδου, Κω, Σάμου, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Σαντορίνης και Σκιάθο. Τον Νοέμβριο του 2014 «η κοινοπραξία FRAPORT AG – SLENTEL Ltd ανακηρύχτηκε προτιμητέος επενδυτής για τα 14 Περιφερειακά Αεροδρόμια της χώρας»

http://www.efsyn.gr/arthro/ti-provlepei-neo-mnimonio

Τέσσερις εβδομάδες απαιτούνται μέχρι τις τελικές υπογραφές για τη νέα δανειακή σύμβαση μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και πιστωτών, σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση της ζώνης του ευρώ.

Έντεκα φορολογικά μέτρα- φωτιά πρέπει να ψηφιστούν με διαδικασίες-εξπρές μέχρι αύριο από τη Βουλή, ενώ ορισμένα από αυτά θα έχουν αναδρομική ισχύ, όπως η εισφορά αλληλεγγύης και ο φόρος πολυτελείας, σύμφωνα με τη σκληρή συμφωνία.

Από τον Ιούλιο θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στους συντελεστές του ΦΠΑ που θα οδηγήσουν σε αυξήσεις τιμών για τρόφιμα (επεξεργασμένα), κόμιστρα ταξί και εισιτήρια των ΜΜΜ, Αλλαγές και στη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα.

Ο τυφώνας των μέτρων θα είναι μεγάλος και αναμένεται να πλήξει το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων. Καταργούνται σταδιακά οιφοροαπαλλαγές των αγροτών ενώ αυξάνονται οι φόροι.

Στον υψηλό συντελεστή 23% θα μεταταχθούν η εστίαση, τα τυποποιημένα τρόφιμα και οι μεταφορές (αστικά, ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια), τα κόμιστρα των ταξί και τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Ο μεσαίος συντελεστής παραμένει στο 13% και θα υπάγονται σε αυτόν τα ξενοδοχεία, βασικά τρόφιμα, ενέργεια, ύδρευση, αλλά όχι αποχέτευση.

Επίσης, η κυβέρνηση δεσμεύεται να προωθήσει νέο νομοθετικό πλαίσιο για τοακατάσχετο μισθών και συντάξεων στην κατεύθυνση όχι μόνο της μείωσης του ορίου των 1.500 ευρώ αλλά και εξάλειψης του 25% που μπορεί να κατασχεθεί στο υπερβάλλον ποσό.

Βαρύτατες θα είναι για τις κοινωνικές ασφαλίσεις οι συνέπειες του νέου υφεσιακού πακέτου, καθώς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, κατάργηση των διατάξεων πρόωρης συνταξιοδότησης, πάγωμα των χορηγούμενων συντάξεων μέχρι το 2021, αύξηση των εισφορών υγείας και σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ από το 2019.

Με το άνοιγμα κλειστών αγορών και επαγγελμάτων στην Ελλάδα, προβλέπεται μεταξύ άλλων η περαιτέρω διεύρυνση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων, η πλήρης απελευθέρωση του καθορισμού της διάρκειας ζωής στο «φρέσκο» παστεριωμένο γάλα, η δυνατότητα πώλησης των μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων από τα σούπερ μάρκετ, η άρση περιορισμών στην αγορά του ψωμιού.

Στο… καλάθι οδεύουν οι διαβεβαιώσεις των αρμόδιων υπουργών ότι θα υπάρχει συμμετοχή του Δημοσίου στο σχήμα που θα αναλάβει τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Από το 2011 προβλέπεται η πώληση στη Deutcshe Telekom του 10% των μετοχών που διαθέτει το Δημόσιο στον ΟΤΕ.

Με περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας του Δημοσίου προβλέπεται να «προικοδοτηθεί» το ανεξάρτητο ΤΑΙΠΕΔ που θα δημιουργηθεί. Το 50% των εσόδων προβλέπεται να διατεθεί για να καλύψει την «τρύπα» από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Το υπόλοιπο θα μοιραστεί στα δύο και θα πάει για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Τέλος, αναμένεται να απαιτηθούν κοντά στα 25 δισ. ευρώ για την απαιτούμενη νέα ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ τα «κόκκινα δάνεια»αποτελούν ακόμη μια απειλή. Αντιμέτωπες με τη μάστιγα των «κόκκινων» δανείων και τη νέα ανακεφαλαιοποίηση, που μπορεί να φτάσει τα 25 δισ. ευρώ, είναι η κυβέρνηση και οι ελληνικές τράπεζες.

 

* Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει το νέο μνημόνιο στις σελ. 10-13 της «Εφημερίδας των Συντακτών» που κυκλοφορεί.

http://ht.ly/PzGUu

14 Ιουλίου
09:302015

Να πάρει πίσω τη συμφωνία προτού ληφθούν οριστικές αποφάσεις στη Βουλή καλεί με δήλωσή του τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Λαφαζάνης, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη» συμφωνία με την οποία επιχειρείται η ακύρωση του ΟΧΙ του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα.

Αναλυτικά η δήλωση του Παναγιώτη Λαφαζάνη:

«Η συμφωνία που συνομολογήθηκε με τους «Θεσμούς» είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει να τη χρεωθούν ένα ριζοσπαστικό κόμμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, και μία μαχόμενη κυβέρνηση, που υποσχέθηκε την κατάργηση των μνημονίων και της λιτότητας.

Οι λεγόμενοι εταίροι και πρώτα απ’ όλα το Γερμανικό κατεστημένο, συμπεριφέρθηκαν απέναντι στη χώρα μας ως να είναι αποικία τους και ως στυγνοί εκβιαστές και «οικονομικοί δολοφόνοι».

Με τη συμφωνία αυτή πάει να ακυρωθεί στην πράξη η λαϊκή εντολή και το περήφανο «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα.

Αυτή η συμφωνία μπορεί να περάσει από τη Βουλή με τη συνδρομή των ψήφων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΠΟΤΑΜΙΟΥ. Δεν θα περάσει, όμως, στο λαό, ο οποίος θα την ακυρώσει στην πράξη με την ενότητα και τους αγώνες του.

Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έστω και στο και πέντε, έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα να επανατοποθετηθούν και να πάρουν πίσω τη συμφωνία, πριν ληφθούν τελικές και οριστικές αποφάσεις στη Βουλή.

Η Ελλάδα είχε και έχει εναλλακτική λύση απέναντι στη συμφωνία.

Το δίλημμα των πιστωτών: συνθηκολόγηση ή καταστροφή, είναι ψεύτικο και τρομοκρατικό και έχει καταρρεύσει στη λαϊκή συνείδηση».

 

http://www.hitandrun.gr/vomva-varoufaki-safis-echmes-kata-tsipra-gia-anadiplosi-ke-gia-stamatima-tis-diapragmatefsis/

«Κεραυνοί» του  κ. Γιάνη Βαρουφάκη κατά του πρωθυπουργού  κ. ΑλέξηΤσίπρα για τη συμφωνία, τον φέρνει αντιμέτωπο με την επίσημη πολιτική, αναζωπυρώνοντας τα σενάρια ότι προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία νέου φορέα.

Ο κ. Βαρουφάκης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της Αυστραλίας χαρακτηρίζει τη συμφωνία πολτική ταπείνωσης και διαπιστώνει ότι οι ξένες δυνάμεις παίρνουν αυτή τη φορά τον έλεγχο της δημόσιας περιουσίας.

Σκληρά λόγια χρησιμοποιεί ο κ. Βαρουφάκης κατά του Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι  η«τρόικα έκανε ότι μπορούσε για να κάνει  τον πρωθυπουργό  να καταπιεί κάθε κριτική που διατύπωσε προς την τρόικα τα τελευταία πέντε χρόνια, όχι απλά αυτούς τους έξι μήνες που είμαστε στην κυβέρνηση, αλλά και τα πέντε χρόνια πριν από αυτό».

«Αυτό δεν έχει τίποτε να κάνει με οικονομικά. Δεν σχετίζεται με το να μπει η Ελλάδα σε μια πορεία προς την ανάκαμψη. Είναι μια νέα Συνθήκη των Βερσαλλιών που στοιχειώνει την Ευρώπη και πάλι και ο πρωθυπουργός το ξέρει», πρόσθεσε.

«Στο πραξικόπημα [του 1967] η επιλογή του όπλου που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να πέσει η δημοκρατία ήταν τα τανκς. Αυτή τη φορά ήταν οι τράπεζες». τονίζει  επισημαίνοντας ότι «οι τράπεζες χρησιμοποιήθηκαν από τις ξένες δυνάμεις για να καταλάβουν την κυβέρνηση. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά παίρνουν τον έλεγχο της δημόσιας περιουσίας»

Εν τω μεταξύ, σοβαρές αιχμές κατά του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον κατηγορεί για αναδίπλωση και πως έπαψε να διαπραγματεύεται, εξαπέλυσε  ο πρώην υπουργός κ. Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε προτείνει στην κυβέρνηση την εισαγωγή παράλληλου νομίσματος και κούρεμα των δανείων της ΕΚΤ, που όμως δεν έγιναν δεκτά.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξη του στο βρετανικό Newstateman, η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, εδόθη πριν την υπογραφή της συμφωνίας, σε μια παρατήρηση του δημοσιογράφου κ.Χάρι Λάμπερτ «θα πρέπει να σκεφτόσασταν το Grexi από την πρώτη ημέρα», απάντησε: «Ναι, απόλυτα».

 «Είχαν γίνει οι ανάλογες ετοιμασίες;» ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου. Και η απάντηση:«Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Είχαμε μια μικρή ομάδα, “το συμβούλιο πολέμου” (war cabinet) μέσα στο υπουργείο, που απαρτιζόταν από πέντε περίπου άτομα που έκαναν αυτό: έτσι, το δουλέψαμε στη θεωρία, στα χαρτιά, όλα όσα έπρεπε να γίνουν (για να προετοιμαστεί ένα Grexit). Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα που έγινε σε επίπεδο 4-5 ανθρώπων, οπότε είναι αρκετά διαφορετικό να ετοιμάζεις τη χώρα για αυτό. Για να προετοιμάσεις τη χώρα, θα πρέπει να παρθεί μια απόφαση σε ανώτερο επίπεδο, αλλά αυτή η απόφαση δεν ελήφθη ποτέ».

«Η άποψή μου ήταν ότι έπρεπε να ήμασταν πολύ προσεκτικοί και να μην την (σ.σ.: την απόφαση για Grexit) ενεργοποιήσουμε. […] Αλλά επίσης πίστευα ότι από τη στιγμή που το Eurogroup μας έκλεισε τις τράπεζες, θα έπρεπε να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία», υπογραμμίζει ο κ. Βαρουφάκης.

«Ετσι, από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρχαν δύο επιλογές: ένα άμεσο Grexit ή το τύπωμα IOUs (παράλληλου νομίσματος) και η επανάκτηση του ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος με δυνητική και όχι απαραίτητη προετοιμασία για Grexit;» ρωτά ο δημοσιογράφος.

 «Βέβαια, βέβαια. Ποτέ δεν πίστεψα ότι θα έπρεπε να πάμε κατευθείαν σε νέο νόμισμα. Η άποψή μου ήταν -και την είχα θέσει στην κυβέρνηση- ότι αν τολμούσαν να μας κλείσουν τις τράπεζες, κάτι το οποίο εγώ το θεωρούσα ως μια επιθετική κίνηση απίστευτης επίδειξης ισχύος, θα έπρεπε να απαντήσουμε επίσης επιθετικά, αλλά χωρίς να περάσουμε τη διαχωριστική γραμμή από όπου δεν θα υπήρχε επιστροφή.

»Θα έπρεπε να εισάγουμε τα δικά μας IOUs ή ακόμη και εν τέλει να ανακοινώναμε ότι επρόκειτο να εκδώσουμε τα δικά μας ευρώ: έπρεπε να κουρέψουμε τα ελληνικά ομόλογα του 2012 που διακρατούσε η ΕΚΤ, ή να ανακοινώναμε ότι είχαμε την πρόθεση να το κάνουμε και έπρεπε να πάρουμε τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό ήταν το τρίπτυχο, τα τρία πράγματα, με τα οποία θεωρούσα ότι έπρεπε να απαντήσουμε αν η ΕΚΤ έκλεινε τις τράπεζές μας.

»Είχα προειδοποιήσει το υπουργικό συμβούλιο ότι αυτό θα συνέβαινε (σ.σ. ότι η ΕΚΤ θα έκλεινε τις τράπεζές μας) για έναν μήνα, προκειμένου να μας σύρει σε μια εξευτελιστική συμφωνία. Οταν συνέβη -και πολλοί από τους συναδέλφους μας δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι συνέβη- η πρότασή μου ήταν να απαντήσουμε “ενεργητικά”. Ας πούμε, ότι αυτό απορρίφθηκε (σ.σ. από τα υπόλοιπα μέλη του υπουργικού)».

«Και πόσο κοντά ήταν αυτό να συμβεί;» συνεχίζει ο Λάμπερτ, για να πάρει την απάντηση από τον Ελληνα πρώην υπουργό: «Ας πούμε ότι από τα έξι άτομα, μειοψηφούσαμε τα δύο», απάντησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Βαρουφάκης συμπληρώνει: «Από τη στιγμή που δεν συνέβη (σ.σ. αυτό που πρότεινα), έλαβα τις εντολές μου να κλείσω τις τράπεζες συναινετικά με την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος, κάτι στο οποίο ήμουν αντίθετος, αλλά το έκανα επειδή είμαι ομαδικός παίκτης. Πιστεύω στη συλλογική ευθύνη.

»Και τότε, συνέβη το δημοψήφισμα, και το δημοψήφισμα μας έδωσε μια εκπληκτική ώθηση, τέτοια που θα δικαιολογούσε αυτό το είδος της δραστικής απάντησης ενάντια στην ΕΚΤ, αλλά τότε την ίδια εκείνη νύχτα, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι η επιθυμία του λαού, αυτό το εκκωφαντικό “όχι”, ότι δεν ήταν αυτό που θα ενεργοποιούσε αυτή τη δραστική προσέγγιση.

»Αντίθετα, (ερμηνεύτηκε) ότι θα έπρεπε να οδηγήσει σε μεγαλύτερους συμβιβασμούς προς την άλλη πλευρά. Η σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών, με τον πρωθυπουργό μας να δέχεται την παραδοχή ότι ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να κάνει η άλλη πλευρά, δεν θα απαντήσουμε ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν θα τους προκαλέσουμε. Και ουσιαστικά αυτό σημαίνει… αναδίπλωση. Σταματάς τη διαπραγμάτευση».

1 Mαη 2015 Metoxi 4

Στοχοποιημενη απο το ΤΑΙΠΕΔ η περιοχη απεναντι απο την Υδρα με τους τρεις υγροτοπους

Τρεις λιμνοθαλασσες

Πρωτα απο ολα βλεποντας απο αριστερα τον χαρτη

 

Πολυ ωραιες φωτογραφιες της κ Λουμουσιωτη ΕΔΩ

ββ

Μετα η Σαμπαριζα μεχρι το 1928  σημερα Πηγαδια Προτεινόμενη Αξιοποίηση Ανάπτυξη ξενοδοχειακού συμπλέγματος/θέρετρου υψηλού επιπέδου

 fprosfora_Page_xxxxx
fprosfora_Page_01

04/07/2014

Ερώτηση προς τους υπουργούς ΠΕΚΑ, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, με θέμα «Σκανδαλώδης η αδιαφορία για τη Δημόσια Περιουσία στο “ΜΕΤΟΧΙ” Θερμησίας Αργολίδας», κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας Δημήτρης Κοδέλας σχετικά με έκταση 32.148 στρεμμάτων στη Θερμησία που διεκδικεί ο Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, στα οποία περιλαμβάνονται και 3.620 στρέμματα που για δεκαετίες καλλιεργούνται από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής.

Πανεμορφο τοπιο υπεροχες παραλιες ταβερνακια πανω στο κυμα μια Ελλαδα που την εχουμε χασει.

1 Mαη 2015 Phgadia 2

Η ΣΥΡΑΝΕΛ κυβερνηση μας στα πλαισια του νεο μνημονιακου ρεαλισμου εξεταζει την πωληση υγροτοπων σε οφελος και  των ασφαλιστικων ταμειων οπως ακουμε.

1 Mαη 2015 Metoxi

Τα αποθεματικα των οποιων ληστευονται δεκαετιες τωρα και κουρευτηκαν στο μισο με το PSI. Δηλαδη κουρεψαμε το χρεος μειωνοντας τις συνταξεις.

Ετσι ερχεται η σειρα των μεταναστευτικων πουλιων να πληρωσουν το μεριδιο που τους αναλογει. Η σειρα της ομορφιας και της γαληνης.

1 Mαη 2015 Metoxi 2

Στο ιστολογιο Ακτη Πελοποννησου θα βρειτε φωτογραφιες

Εικόνα 039

Να φτιαξουμε νεα τσιμεντενια μεγαθηρια που μετα τα εγκαινια τους στα διεθνη χρηματιστηρια θα ερθουν να συνοδευσουν σαν σκιες φαραωνικων σχεδιασμων τα λεηλατημενα κουφαρια του Σαλαντι και του Βερβεροντα. Η των γειτονικων μοναδων στην Θερμησια οπως το Υδρα Μπητς Μπαρτσελο η το αλλο κλειστο το Πορτο Υδρα του εφοπλιστη κ Ρεστη.

Να γεμισουμε αυτες τις παραλιες ομπρελες και ξαπλωστρες για να εχουν οι ιδιωτες κερδη και οι Δημοι ανταποδοτικα.Λες και πληθη κοσμου περιμενει στην σειρα με το αντιτιμο στο χερι να ξαπλωσει κατω απο την ομπρελα.

Ομως ακομα εχουμε λιγο χρονο. Κυβερνηση να μας σωσει εμας και την φυση δεν ξερω αν εχουμε.Αλλα  μην γκρινιαζω.Οποιος μιλα για αποαναπτυξη σημερα στην Ελλαδα θεωρειται περιεργος.Κατα τον λαο και η κυβερνηση του λοιπον.

1 Mαη 2015 Metoxi 3

 Σαν ενας απο την συνελευση (ο μονος απο την Ερμιονιδα) σας ενημερωνω μεσω της επιτροπης και του μειλ που σταλθηκε για οσα συζητηθηκαν στο εργατικο κεντρο στις 25/11
Επιμενω παντως πως οι δημοτικες μας παραταξεις δεν ειναι δυνατον να αγνοουν το θεμα της πωλησης δημοσιας γης της Ερμιονιδας (μια στην Θερμησια δυο στην Ερμιονη μια στο Πορτο Χελι και μια στο Σαλαντι).Αν συμφωνουν και πιστευουν πως ετσι θα ανοιξουν δουλειες και θ αποκτησουν αξια βαλτοι και γκρεμισμενα ξενοδοχεια τοτε να το πουν.Αν παλι διαφωνουν στο ξεπουλημα της δημοσιας γης και πιστευουν πως τετοιες επεμβασεις στη φυση οπως το αναποφευκτο μπαζωμα στα ποτοκια και η διαμορφωση του περιβαλλοντος με ορους οικιστικης περιοχης δεν ειναι αειφορα αναπτυξη ας το πουν ας το δηλωσουν μαζι με την εναντιωση τους.Και καλα οι αλλες παραταξεις αυτη η ΡΙΚΕΣ που υποστηριχθηκε απο τον ΣΥΡΙΖΑ ουτε μια ανακοινωση;
Να θυμισω πως η επιτροπη μαζευει υπογραφες αυτο ειναι το κειμενο οσοι θελετε τυπωστε , συγκεντρωστε υπογραφες εδω απο την Ερμιονιδα και φερτε της στην επομενη συναντηση.
1888711_1564429267114356_5228447202885692513_n

Ομάδα Ενημέρωσης Συντονιστικού ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙ ΤΑΙΠΕΔ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ. Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνέλευση στις 25 |11.

To

argolida@otenet.gr anagnostispe@hotmail.com prooptiki@msn.com enimeros@otenet.gr argolika@hotmail.gr and 50 more…
Today at 8:32 AM

Ελαβα μειλ και το σηκωνω

Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, στις 7μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου, η Κίνηση Φορέων, Πολιτών και Συλλογικοτήτων ενάντια στο ΤΑΙΠΕΔ καλεί σε Γενική Συνέλευση για να συζητηθούν επείγοντα θέματα και νέες δράσεις.

Θέματα:

. Eπόμενες κινήσεις μετά την προανακριτική διαδικασία που ξεκίνησε εις βάρος 6 μελών της Κίνησης

. Δράσεις-Κινητοποιήσεις επ’ ευκαιρία της εκδήλωσης για την ανακήρυξη του Σαμαρά σε επίτιμο δημότη Ναυπλιέων

. Ενημέρωση για την εκστρατεία υπογραφών ενάντια στο ΤΑΙΠΕΔ και προτάσεις για την συνέχιση της συγκεκριμένης δράσης.
. Άλλο θέμα που θα τεθεί από τους πολίτες της Συνέλευσης

Καλούμε τον λαό της Αργολίδας, όλους τους Συλλόγους και τους Φορείς να συμμετέχουν ενεργά για να δυναμώσει η φωνή μας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ίδιας μας της ζωής.

Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια

https://www.facebook.com/stop.taiped.argolida

Η Ερμιονιδα με την Σαμπαριζα Θερμησιας πανω στο τραπεζι εχει μεινει πολυ πισω.Να ειμαστε εκει!

ξεπουλημα γης της Ερμιονιδας ,δημοσιας περιουσιας, σε ιδιωτικα συμφεροντα μεσω ΤΑΙΠΕΔ.

1.        Χιλια στρεμματα στην πρωην ΔΕΠΟΣ στο Χελι

Η παρακατω σελιδα εχει βγει πλεον απο το ΤΑΙΠΕΔ

Ερμιόνη

Μία μοναδική ευκαιρία για τους επενδυτές που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν αυτό το ακίνητο υψηλού επιπέδου και μοναδικής τοποθεσίας

Πρόκειται για την ιδιοκτησία στην Θερμησία, μία αναμφισβήτητα πλεονεκτική τοποθεσία στην Αργολίδα στο ανατολικό μέρος της Πελοποννήσου, πλησίον πολύ δημοφιλών καλοκαιρινών προορισμών της Ελλάδας όπως το Πόρτο Χέλι, η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Το Έργο «Ερμιόνη» προσφέρει στους επενδυτές περιθώριο θετικής εξέλιξης μέσω της αξιοποίησης ενός σημαντικού μέρους των εκτάσεων που περιβάλλουν το ακίνητο σε δραστηριότητες φιλοξενίας/αναψυχής και σε εξοχικές κατοικίες.
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου έχει την πρόθεση να δημοσιεύσει μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την εκμετάλλευση της περιουσίας που περιγράφεται στο παρόν. Αυτό το υψηλού επιπέδου ακίνητο προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης ενός θέρετρου υψηλού επιπέδου που να αποτελείται από εξοχικές κατοικίες και εγκαταστάσεις φιλοξενίας/αναψυχής.

Τοποθεσία

Σαμπάριζα, Θερμησία, Ερμιόνη, Αργολίδα Πελοποννήσου

Τοποθεσία – Κτίσματα

Τοποθεσία: 165.639μ² συνολικά, αποτελούμενο από δύο εκτάσεις που χωρίζονται από έναν δρόμο, (152.930μ² & 12.709μ²)
Κτίσματα: Μη Διαθέσιμα

Περιγραφή

Το ακίνητο βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Αργολίδας, πλησίον της Ερμιόνης, ένα μικρό φυσικό λιμανάκι με πανέμορφο περιβάλλον. Πλησίον του Ναυπλίου, ιστορικό λιμάνι και ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Πελοπόννησο. Κοντά στα θέρετρα Porto Hydra και Hydra Beach (2χλμ) και πλησίον πολλών δεύτερων κατοικιών υψηλού επιπέδου. Πρόκειται για ένα ακίνητο δίπλα στην θάλασσα, που βλέπει απευθείας την Ύδρα. Επίσης, η Ύδρα ενώνεται με την Ερμιόνη μέσω τακτικών και συχνών δρομολογίων φέρρυ μποτ αλλά και μέσω θαλάσσιων ταξί. Κοντά στην Αρχαία Επίδαυρο και στο διάσημο Ελληνιστικό θέατρο, ενός από τους πιο δημοφιλείς αρχαιολογικούς προορισμούς στην Πελοπόννησο.

Πρόσβαση

Από το κέντρο της Ερμιόνης (13 χλμ), από την Θερμησιά (5 χλμ), από το Πόρτο Χέλι (30 χλμ) και από την Αθήνα (185 χλμ) μέσω του οδικού δικτύου.

Προτεινόμενη Αξιοποίηση

Ανάπτυξη ξενοδοχειακού συμπλέγματος/θέρετρου υψηλού επιπέδου που αποτελείται από:

 • Εξοχικές Κατοικίες
 • Εγκαταστάσεις Φιλοξενίας/Αναψυχής

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

Ελαβα μειλ και το σηκωνω.

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την ποινικοποήση των αγώνων

Εμείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση καταδικάζουμε την συγκεκριμένη ενέργεια της αστυνομίας να ποινικοποιήσει τον αγώνα των κατοίκων της πόλης μας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Πρέπει όμως να κάνουμε γνωστό ότι η προσπάθεια αυτή της κυβέρνησης  και των προηγουμένων έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Κάθε φορά που κινητοποιείται ο λαός να ποινικοποιει τους αγώνες του.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις 10 απεργίες οι 9 βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές.

Στα αγροτοδικεια υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για πολλούς αγρότες και στην Αργολίδα. Αυτά συμβαίνουν και σε άλλα κράτη της Ε.Ε και στην Ελλάδα.

Υπάρχει πλούσιο θεσμικό και νομικό πλαίσιο που όλο και εμπλουτίζεται προς το αντιδραστικότερο για να υπερασπίσει τα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. Το έχουν για να τρομοκρατούν όταν δεν  μπορούν να πείσουν με τα ψέματα και τις αυταπάτες για το δρόμο ανάπτυξης που υλοποιούν ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα. Πρέπει να έχουμε καθαρό στο μυαλό μας πως η καπιταλιστική ανάπτυξη προϋποθέτει φθηνά μεροκάματα, μειωμένες κοινωνικές παροχές και εξαθλίωση για το λαό, αλλά παράλληλα καταπάτηση του περιβάλλοντος, φορολογική ασυλία, φθηνή ενέργεια για τους επενδυτές και νόμους που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα όπως π.χ. για κάθε κλίνη ξενοδοχειακής μονάδας μπάζωμα δεκάδων τετραγωνικών αιγιαλού. Πλεονεκτήματα που δίνονται στους καπιταλιστές για να επενδύσουν στη χώρα μας σε βάρος των πραγματικών αναγκών της λαϊκής οικογένειας Αλλιώς όπως οι ίδιοι τονίζουν γιατί να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα στον τουρισμό και να μην επενδύσει στην Αλβανία η στην Τουρκία που του παρέχουν όλα αυτά..

Αυτά γίνονται γιατί ο καπιταλισμός ένα σύστημα που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο έχει ως κινητήρια δύναμη για την ύπαρξη του την αναζήτηση του κέρδους.

Η ρήση του Μαρξ αποτελεί αξεπέραστη ακτινογραφία του καπιταλισμού.

«Το κεφάλαιο τρέμει την απουσία κέρδους, όταν οσμίζεται ένα σημαντικό όφελος γίνεται παράτολμο. Με κέρδος 20% ενθουσιάζεται, με 50% αποθρασύνεται, με 100% καταπατά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, και με 300% δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα.»

Για τους λόγους αυτούς και επειδή θέλουμε να τονιστεί για ποιο λόγο τόσα χρόνια ποινικοποιούν τους αγώνες διαφοροποιήσαμε τη θέση μας και καταθέσαμε το παρακάτω ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου καταδικάζει την συγκεκριμένη ενέργεια της αστυνομίας να ποινικοποιήσει τον αγώνα των κατοίκων της πόλης μας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας .

Είναι συνέχεια των αγροτοδικειων και της δίωξης όλων των εργαζομένων που παλεύουν για το δικαίωμα στη ζωή, για να μείνουν στα χωριά τους.

Παλεύουμε με κάθε τρόπο ενάντια στα μνημόνια διαρκείας, ενάντιας στις αντιλαϊκές επιλογές κυβέρνησης και Ε.Ε που στόχο έχουν να θωρακιστούν τα μονοπώλια και να πληρώσει ο λαός την κρίση που δεν δημιούργησε.

Το κίνημα έχει το δικαίωμα να επιλέγει όποια μορφή κινητοποίησης κρίνει αναγκαία για να αντισταθεί σε αυτούς που με τους νόμους τους έχουν καταδικάσει 6,3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ 559 ολιγαρχες να κατέχουν το 45% του πλούτου της πατρίδας μας.

 

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Μια καινουργια κατηγορια ανοιγει στο ιστολογιο Μετα την κληση ηγετικων στελεχων του ΣΥΡΙΖΑ να καταθεσουν σε σχεση με τους 180 «εξασφαλισμενους» κατα την κυβερνηση  βουλευτες για την εκλογη προεδρου της Δημοκρατιας φτανουν απο ολες τις πλευρες ειδησεις για ποινικες διωξεις εναντιον πολιτων.Παντα συνεβαινε αυτο αλλα φαινεται πως τωρα μπαινουμε σε μια νεα περιοδο .

https://www.facebook.com/stop.taiped.argolida

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ αστυνομία καλεί μέλη της “Ανοιχτής Συνέλευσης Συλλογικοτήτων, Φορέων και Πολιτών Αργολίδας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ακινήτων του δημοσίου”, που στα πλαίσια υλοποίησης των αποφάσεων της αλλά και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απένταξη όλων των ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ, συμμετείχαν σε κινητοποίηση στο Μεγάλο Δρόμο μπροστά στο υπό εκποίηση κτήριο ΠΛΙ, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Πρόκειται για μια συνειδητή και ολοένα αυξανόμενη προσπάθεια ενοχοποίησης, ποινικοποίησης και τελικά απαγόρευσης κάθε είδους κοινωνικών αγώνων, κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων.

Εδώ και αρκετούς μήνες η κοινωνία της ευρύτερης περιοχής του Ναυπλίου κινητοποιείται ενάντια στην εκποίηση της δημόσιας περιουσίας που επιχειρείται στην χώρα από την Κυβέρνηση και την Τρόικα μέσω του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Φορείς, συλλογικότητες και πολίτες της Αργολίδας με μια σειρά λαϊκών συνελεύσεων, ψηφισμάτων, κινητοποιήσεων και δράσεων το διάστημα αυτό κατέστησαν σαφή την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και δήλωσαν την αγωνιστική τους διάθεση να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού που καθημερινά συρρικνώνονται αυθαίρετα από την Κυβέρνηση και την Τρόικα στο όνομα της οικονομικής κρίσης που πατάει στην εξαθλίωση των πολλών για να διασφαλίσει τα κέρδη μιας χούφτας ανθρώπων.

Ως “Ανοιχτή Συνέλευση” δηλώνουμε ότι στο πρόσωπο των μελών μας που κλήθηκαν για εξηγήσεις, διώκεται ολόκληρη η τοπική κοινωνία που αντιδρά. Καλούμε όλους τους δημοκρατικά σκεπτόμενους πολίτες, να πάρουν θέση απέναντι σε αυτές τις αυταρχικές μεθοδεύσεις που επιχειρούν σήμερα να κάμψουν τις τοπικές αντιστάσεις και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι ξεκάθαρο στη συνείδηση όλων μας ότι θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα τον αγώνα να μην πουληθεί ούτε σπιθαμή δημόσιας περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ.

Ομάδα Τύπου

 

http://argolika.gr/index.php/2014-02-07-12-13-14/

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ποινικές διώξεις σε 6 διαδηλωτές κατά του ΤΑΙΠΕΔ – Ψήφισμα αλληλεγγύης από το Δ.Σ. Ναυπλιέων

 

Στις 25 Ιουλίου, δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο της οδού Β. Αλεξάνδρου 6 στο Ναύπλιο το οποίο διατίθεται από το ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση σε ιδιώτες…

Χωρίς να παρεμποδίσουν τη διέλευση του υπόλοιπου κόσμου, με συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για την πώληση της δημόσιας περιουσίας και επιχείρησαν να καταλάβουν συμβολικά το κτήριο. Τελικά δεν κατάφεραν να εισβάλουν… Στο χώρο κατέφθασε και αστυνομική δύναμη 4-5 ανδρών που παρακολουθούσε τα δρώμενα. Δεν υπήρξε καμία σωματική σύγκρουση…
Ωστόσο, 3 μήνες μετά, έξι από τους δεκάδες διαδηλωτές διώκονται με βασικές κατηγορίες την αντίσταση, εξύβριση και φθορά δημόσιας περιουσίας.
Στο δημοτικό συμβούλιο Ναυπλιέων, έπειτα από εισήγηση της Μ. Καραμολέγκου και του Π. Κοκκινόπουλου, εκδόθηκε ψήφισμα αλληλεγγύης προς τους διωκόμενους διαδηλωτές.«Επιχειρείται να ποινικοποιηθεί ο αγώνας των κατοίκων ενάντια στο ξεπούλημα του τόπου μας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ» αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική η φράση του Χρ. Γραμματικόπουλου κατά τη συνεδρίαση: «Είναι απαράδεκτο να αναβιώνουν πρακτικές της δεκαετίας του ’50 και του’60».

Ολόκληρο το ψήφισμα είναι το ακόλουθο:
«Η ένταξη ακινήτων, του Δημοσίου, στα όρια του Δήμου μας στο ΤΑΙΠΕΔ και η διαφαινόμενη μεταβίβασή τους σε ιδιώτες ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων και διαμαρτυριών από τους τοπικούς Φορείς, τους Δημότες και το Δήμο μας. Η οικονομική κρίση οι δραματικές και αλυσιδωτές συνέπειες της, δημιουργεί δικαιολογημένες κοινωνικές αντιδράσεις, που στόχο έχουν την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δημόσιου συμφέροντος.

Η αστυνομία καλεί σήμερα μέλη της «Ανοιχτής Συνέλευσης Συλλογικοτήτων, Φορέων και Πολιτών Αργολίδας», που στα πλαίσια υλοποίησης των αποφάσεων της, αλλά και της από 19/6/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απένταξη όλων των ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ, συμμετείχαν στην κινητοποίηση της 25ης Ιουλίου του 2014 στο Μεγάλο Δρόμο (μπροστά στο υπό εκποίηση κτήριο ΠΛΙ), προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Επιχειρείται έτσι να ποινικοποιηθεί ο αγώνας των κατοίκων ενάντια στο ξεπούλημα του τόπου μας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Είναι απαράδεκτο να ποινικοποιούνται οι κοινωνικοί αγώνες που εκφράζουν αυτή ακριβώς τη διάθεση υπεράσπισης των δημοκρατικών κατακτήσεων του λαού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου εκφράζει την αλληλεγγύη του στους διωκόμενους διαδηλωτές, βρίσκεται απέναντι στη καταπάτηση του αναφαίρετου δικαιώματος στην ελεύθερη έκφραση και την ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων και ζητά την άμεση παύση κάθε ποινικής δίωξης».

 

taiped_nafplio_diadilosi_2-7-2014_03

http://www.argolidalife.gr/~argolida/

Η δημοτικη παραταξη Αλλος δρομος στο Αργος που υποστηριχθηκε απο τον ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταιες εκλογες καλει τους πολιτες να εναντιωθουν στην εκποιηση του Δημοσιου πλουτου.

Η δημοτικη παραταξη ΡΙΚΕΣ στην Ερμιονιδα που υποστηριχθηκε απο τον ΣΥΡΙΖΑ (κεντρικα και οχι στο ιστολογιο  του της Αργολιδας)εχει χαθει.Παρ ολο που σε λιγες μερες, τελη του μηνα, τελειωνει ο πλειστηριασμος στην Κινετα Ερμιονης .Το προεκλογικο της ιστολογιο εχει παγωσει εδω και μηνες.

Και εκεινη  επισκεψη στον καταυλισμο των ΡΟΜΑ (που τα παιδια τους κλεινουν εναν χρονο τωρα απο τοτε που μας υποσχεθηκαν εμβολια οι διαφοροι αρμοδιοι) ακομα εκρεμει.

Ομως αλλες επισκεψεις αυτου του κομματος σε κεντρικο επιπεδο γινωνται και εχουν την προβολη που τους αξιζει.Βλεπετε οι ΡΟΜΑ δεν εχουν εξουσια.

Αλλά δεν ειναι η μονη παραταξη που δεν μιλα για το θεμα.Συναινεση απο πολλους η αδρανεια απο αλλους στο ξεπουλημα.

Παραλιων, δημοσιων πλουτου, δικαιωματων, μισθων.Η πλειοψηφια αποδεχεται και ψηφιζει οσους αποδεχωνται το μνημονιο και τις πολιτικες του.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ; Για να δουμε που το παει κεντρικα ο ΣΥΡΙΖΑ….πολλα αλλαζουν και γρηγορα μαλιστα.Και οσο ο λαος δεν παρεμβαινει τοσο η εναλλαγη στην εξουσια θα γινεται με ορους αδιαφανεις ,και σε βαρος μας.Ο μονος δρομος ειναι αντισταση και παλη.Και οχι να σκυβουμε το κεφαλι.

Μιας και οι εξη παραταξεις που κατεβαινουν στις εκλογες (η ΠΠΣΕ απουσιαζει απο τον προεκλογικο αγωνα)παρουσιαζουν με το σταγονομετρο υποψηφιους και προγραμματα (ειναι αραγε επικοινωνιακο παιχνιδι η αδυναμια;)καλο θα ηταν καποια στιγμη να μας πουν και πως θα αντιδρασουν στο ξεπουλημα γης της Ερμιονιδας ,δημοσιας περιουσιας, σε ιδιωτικα συμφεροντα μεσω ΤΑΙΠΕΔ.

1.        Χιλια στρεμματα στην πρωην ΔΕΠΟΣ στο Χελι

Γιατι εδω ειναι ενα σημειο που η πολιτικη η ιδεολογια η αριστερα και η δεξια αποκαλυπτωνται σε ολο τους το μεγαλειο.

Πιστευουμε πως η δημοσια και δημοτικη γη πρεπει να μεινει στα χερια του λαου η μηπως πως πουλωντας την σε μεγαλο ιδιωτες την «αξιοποιουμε » ανοιγωντας δουλειες και μεροκαματα αλλα και πληρωνουμε μερος του χρεους (γιατι εκει θα πανε τα λεφτα).

Το γραφω αυτο οχι μονο γιατι κομματια δημοσιας γης της Ερμιονιδας ειναι ηδη στα χερια του ΤΑΙΠΕΔ αλλα και γιατι καποια στιγμη θα περασουν και τα υπολοιπα .Θα βγουν στο σφυρι της δημοπρασιας.Οπως για παραδειγμα το φιλετο της ΔΕΠΟΣ πανω απο το Χελι. Την ιδια στιγμη που το Χελι ζητα σχολειο και νεκροταφειο και δεν  εχει χωρο να τα φτιαξει χιλια στρεμματα δημοσιας γης πανω απο τον οικισμο ειναι εγκαταλειμενα και σκοπιμα υποβαθμισμενα (εκει και ο καταυλισμος των Ρομα που ζουν σε αθλιες συνθηκες)

Αυτη τη γη μεγαλοι εμποροι γης ζητανε, για να φτιαξουν διεθνη κολεγια για πριγκιποπουλα,αλλα κυριως βιλες για πλουσιους .

Πιστευω πως κανενας πλουσιος δεν θα παει να στριμωχτει στην ΔΕΠΟΣ.Ξερουμε πως χτιζουν αυτοι.Σε ολη την Κορακια τρια σπιτια.Στο Κουνουπι παλι τα ιδια.Αν και πισω απο τα σπιτια των λεφταδων στην Λυκοφωλια εχουν χτιστει διαφορα δυοροφα (δουλεψα οικοδομη σε μια τετοια επενδυση το 1980 ) που απευθυνονταν σε δευτερης κατηγοριας πλουσιους.Της πισω αυλης.Ο Αγ Αιμιλιανος ειναι γεματος τετοια εκτρωματα.

Μονο που αυτα τα σπιτια χτιστηκαν και πουληθηκαν τα χρονια της αναπτυξης.Της κομπινας, του καταναλωτισμου, του χρηματιστηριου, των τραπεζικων δανειων.Τοτε μεσαιοι και μικρομεσαιοι μπορουσαν να αποκτησουν το σπιτι των ονειρων τους στην περιοχη του Κυριακου του Λιβανου του Φραγκου.Και να κοκορευονται πως ειναι γειτονες.

Σημερα ποιος θα αγορασει τον νεο οικισιμο  πισω απο τα ξενοδοχεια; Κανεις.Οι επενδυτες ομως εχοντας κεφαλαια στα χερια τους ονειρευονται την ανακαμψη του καπιταλισμου.Θελουν να επωφεληθουν της βαθιας κρισης και υφεσης της χρεωκοπιας του Ελληνικου κρατους της οικονομικης κατοχης της χωρας και να παρουν κοψοχρονια αυτο που αυριο θα πουλησουν πανακριβα.

Ετσι πιστευουν .Μονο που η υφεση ειναι βαθια.Θα κρατησει χρονια.Υπαρχουν κτισμενα σπιτια στην Ερμιονιδα και αλλα μισοτελειωμενα αλλα αγοραστες δεν υπαρχουν.Και ουτε θα υπαρξουν γιατι θα παει μακρυα αυτη η περιπετεια.Οταν και αν λοιπον για οποιονδηποτε λογο ξαναρχισει να γυρναει η μηχανη τα σπιτια αυτα που θελουν να χτισουν στοιχειωμενα και παλια καθολου δεν θα ειναι η πρωτη επιλογη για πλουσιους αγοραστες.Δειτε τι εγινε με τα κλειστα ξενοδοχεια της περιοχης και το ΑΜΑΝ. Την κυρια επενδυση της η εταιρεια δεν την εκανε στο Σαλαντι η την Βερβεροντα αλλα στον Αγ Παντελεημονα. Οσο για το Γιουλη που προεκυψε λογω γαμου το γκρεμισαν και το ξανακτισαν απ την αρχη.

Οι λεφταδες δεν θα αγορασουν παλια σπιτια.Και τα σπιτια στην ΔΕΠΟΣ που ονειρευονται οι επενδυτες θα ειναι παλια μεχρι και αν βγει ο καπιταλισμος απο την υφεση.

Και οι δουλειες θα μου πει καποιος; Ακομα και αν οι επενδυτες τυφλοι απο την πιστη τους στον καπιταλισμο ριξουν λεφτα σε μια χαμενη υποθεση εμεις οι ντοπιοι θα βρουμε δουλεια για καποια χρονια.Οικοδομοι μαγαζια θα πεσουν μεροκαματα στην τοπικη οικονομια θα γινει μια αναθερμανση.

Σωστο κι αυτο.Ομως που οδηγησαν τριαντα χρονια απασχολησης στην οικοδομη.Τι γινεται σημερα.Με ενεσεις δεν ζει ο ετοιμοθανατος.Και στο κατω κατω τα παιδια μας που θα βρουν δουλεια οταν χτιστουν τα σπιτια.Η συνταγη πουλαω και χτιζω αποδειχτηκε πως δεν ειναι αειφορα οικονομια.Γεννα φουσκες και ειναι κρεμασμενη απο την διεθνη συγκηρια.Και απο τις πολιτικες ενος κρατους χρεωμενου σε βαθος 50 χρονων που με τα χαρατσια και τους φορους θα κυνηγησει την ιδοκτησια των μικρομεσαιων .Γι αυτο αυτη η συνταγη δεν ισχυει σημερα.Και για εναν αλλο λογο.Θα δουλεψουν ντοπιοι αλλα θα δουλεψουν και εργατες απο αλλα μερη της Ελλαδας και κυριως μεταναστες στα εργα.Και τα μνημονιακα μεροκαματα τους θα συμπαρασυρουν τα μεροκαματα και των ντοπιων.Οπως γινεται στις επενδυσεις της Πυξιδα του Νου σε Αγ Παντελεημονα και Χελι.

Τι κανουμε λοιπον με την δημοσια γη.Θα σφαξουμε την αγελαδα;

Την αφηνουμε λεω εγω  εκει που ειναι χιλιαδες χρονια τωρα.Δεν την «αξιοποιουμε » γιατι στα χρονια της υφεσης και της κρισης μονο χαζοι η απελπισμενοι πουλανε.Και οι Ελληνες δεν ειμαστε χαζοι να πουλαμε το Ελληνικο για 50 ευρω το τετραγωνικο και δεν ειμαστε απελπισμενοι οσο και να προσπαθουν να μας πεισουν για το αντιθετο.

Ας κανουμε απελπισμενους τους τοκογλυφους δανειστες μας που με κομπινες και την πολιτικη τους χρεωκοπησαν την χωρα. Αυτοι να χασουν τα λεφτα τους.Εμεις χρειαζομαστε εναν ομορφο τοπο, νεκροταφειο και σχολειο στο Πορτο Χελι.Και να πανε οι Ρομα σε ενα μερος που θα ζουν σε ανθρωπινες συνθηκες.Με νερο φως στεγη πανω απο το κεφαλι τους εκπαιδευση προσβαση σε μηχανισμους υγειας και δουλεια .

Το Χελι δεν θα αναβαθμιστει αν γινει Βαρκιζα και Κυψελη τιγκα στα σπιτια με μια μαρινα να μολυνει τον κλειστο κολπο.Αυτο το μοντελλο απευθυνεται σε φτωχους ανθρωπους που μετρανε και την τελευταια δεκαρα που ξοδευουν.Και οπου εφαρμοστηκε το μερος υποβαθμιστηκε θεωρηθηκε κατωτερης κατηγοριας τουριστικος προορισμος.

Θα αναβαθμιστει αν στον χωρο της ΔΕΠΟΣ δημιουργηθει ενας περιφερειακος δρομος προς Κοστα απελευθερωνοντας και αναδεικνυωντας το μετωπο της παραλιας αν αποκτησει ενα περιβαλλοντικο ψυχαγωγικο και πολιτιστικο παρκο  που ισως καποτε το κανει ελκυστικο προορισμο για του Αθηναιους επισκεπτες εαν γκρεμιστει το χωριο  και  ξαναχτιστει παραδοσιακα οπως οι Σπετσες η Υδρα ο Πορος.

martis 009

Αν δηλαδη αποκτησει ξανα την παλια του εικονα.Που η αναπτυξη σκοτωσε και ασχημυνε.

Πανω σε αυτα πρεπει οι δημοτικες παραταξεις να τοποθετηθουν.

Και οχι μονο να τοποθετηθουν .Να μας πουν τι θα κονουν οταν θα βρεθουν απεναντι σε τετελεσμενα και μαλιστα με τη βουλα του (μνημονιακου )νομου .Θα το αποδεχτουν; Θα μεινει το Χελι χωρις νεκροταφειο και σχολειο;Γιατι τουλαχιστον για το σχολειο υπαρχουν οχι μονο διαχρονικες ομοφωνες αποφασεις του Δημοτικου συμβουλιου που ζητουν τμημα της εκτασης αλλα και αλληλογραφια των μνημονιακων υπουργων του ΠΑΣΟΚ (Βαγγελη μου) που προεκλογικα παλι μας εταζαν λαγους με πετραχηλια.

Και περισσοτερο η αριστερη ριζοσπαστικη παραταξη που αυτες τις μερες τα μελη του τοπικου ΣΥΡΙΖΑ θα δηλωσουν πως υποστηριζουν παραχωροντας της το κομματικο χρισμα που μεχρι τωρα δεν αποδεχεται. Γιατι ριζοσπαστισμος σημαινει να μην ακολουθεις το κοπαδι.Στον Αναβαλο την αναπτυξιολαγνια την ιδωτικοποιηση.Να διακρινεις τον διαφορετικο δρομο και να τον προβαλεις με ολο το πολιτικο κοστος που μπορει να εχεις αρχικα.

Και αν οι επιλογες σου ειναι σωστες τελικα θα δικαιωθεις.Για να δουμε!

Θα εχει καμμια παραταξη τα κοτσια να μπει στην ΔΕΠΟΣ να περιφραξει τον χωρο και να βαλει τον θεμελιο λιθο του νεου σχολειου;

http://kodelasdimitris.blogspot.gr/2014/03/blog-post_28.html

Δ. Κοδέλας: Δε νομιμοποιούνται να χαρίσουν στο ΤΑΙΠΕΔ άλλη μια πολύτιμη έκταση της Αργολίδας
 
Ένα χρόνο μετά από σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας (Δελτίο Τύπου: “ΔΕΠΟΣ: Μήπως να αρχίσουμε να ανησυχούμε;”) σχετικά με την έκταση της ΔΕΠΟΣ στην Ερμιονίδα καθώς, σύμφωνα με διάταξη που εμπεριέχεται στο πολυνομοσχέδιο, 615 στρέμματα της εν λόγω έκτασης μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ .
Η συγκεκριμένη ρύθμιση σημαίνει ότι:
α) Τα όποια έσοδα από την εκποίηση της έκτασης θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή του κατά κοινή ομολογία μη βιώσιμου χρέους.
β) Ο όποιος σχεδιασμός θα αποκλείει την τοπική κοινωνία.
γ) Η έκταση θα πέσει θύμα των μεγάλων συμφερόντων του real estate και των all inclusive ενισχύοντας ένα χρεοκοπημένο μοντέλο τουρισμού και “ανάπτυξης”.
 
Η μόνη επιλογή που θα έδινε ουσιαστική διέξοδο, όπως ζητούσαμε και στην ερώτηση που είχαμε καταθέσει, θα ήταν η εκπόνηση ενός σχεδίου αξιοποίησης της έκτασης σε στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία, καλύπτοντας πραγματικές και διαχρονικές κοινωνικές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες της περιοχής. Ένα σχέδιο που θα δημιουργούσε κοινωνικές και αναπτυξιακές υποδομές, που θα αναδείκνυε τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που θα εμπλούτιζε συνολικά το τουριστικό προϊόν.
Αυτά είναι πράγματα, υπο κανονικές συνθήκες, αυτονόητα που έχουν τεθεί και από την τοπική κοινωνία. Όμως, η χώρα δεν κυβερνιέται με βάση την κοινή λογική και το Δημόσιο συμφέρον αλλά με βάση τις επιταγές των δανειστών και την εξυπηρέτηση συμφερόντων που έχουν βάλει στο μάτι κάθε σπιθαμή δημόσιας περιουσίας.
 
Η οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία απομακρυνόμενη ολοένα και περισσότερο από την κοινωνία και τις ανάγκες της δε νομιμοποιείται, λίγο πριν την πλήρη κατάρρευσή της, να χαρίσει άλλη μια έκταση της Αργολίδας στο ΤΑΙΠΕΔ και να υποθηκεύσει το μέλλον του τόπου.
 
Οι δύο βουλευτές του Νομού που συμμετέχουν στην κυβέρνηση ας εξηγήσουν στους πολίτες γιατί θα ψηφίσουν άλλο ένα Σχέδιο Νόμου που, ανάμεσα στα άλλα αρνητικά, οδηγεί στην εκποίηση μιας ακόμη πολύτιμης έκτασης στην Αργολίδα.

http://kodelasdimitris.blogspot.gr/2013/12/blog-post_16.html

ΘΕΜΑ: Γενικό πωλητήριο στη χώρα και στην Αργολίδα – Εκποιούνται ακτή Κονδύλι, Σαλάντι, Κινέτα και άλλα ακίνητα
Δ. Κοδέλας: Η υφαρπαγή της Δημόσιας γης και η δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας δεν πρέπει να περάσουν. Ζήτημα κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πατριωτικό η υπεράσπιση του τόπου μας και της κυριαρχίας της κοινωνίας σε αυτόν.
Εικόνα από την Ακτή Κονδύλι στο Δ. Ναυπλιέων
Στο νέο κύμα του ξεπουλήματος των ακινήτων του Δημοσίου η Αργολίδα έχει και πάλι την… τιμητική της.
Μετά τα 1911 στρέμματα στην Καραθώνα, τα 105 στρέμματα στην περιοχή “Γλυκειά” στο Ναύπλιο, τα 25 στρέμματα στην Θερμησία Ερμιονίδας (στις “αλαταποθήκες”), έρχονται να προστεθούν άλλα 9 ακίνητα συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των 230 στρεμμάτων.

Ανάμεσά στα νέα 415 ακίνητα σε όλη την χώρα που περνούν στο ΤΑΙΠΕΔ για να βγουν στο σφυρί ή να τιτλοποιηθούν βρίσκονται παραλιακές εκτάσεις στο Νομό Αργολίδας μεγάλης περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξίας:
 • Έκταση 32 στρεμμάτων στην ακτή Κονδύλι (Αγ. Νικόλα), μια από τις ομορφότερες παραλίες του Νομού μας με μεγάλη επισκεψιμότητα.
 • Έκταση 38 στρεμμάτων στο Σαλάντι της Ερμιονίδας.
 • Έκταση 135 στρεμμάτων στην Κινέτα Ερμιονίδας.
Η εκποίηση αυτών των ακινήτων είναι βέβαιο ότι, με βάση τους μνημονιακούς νόμους, θα συνοδευτεί και από άλλες προκλητικές “διευκολύνσεις” που θα φτάσουν ως την παραχώρηση του αιγιαλού, την απαλλοτρίωση ιδιωτικών ακινήτων αλλά και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στη δόμηση για τις τουριστικές εκμεταλλεύσεις που θα οδηγήσουν και στην απαξίωση πολλές ιδιωτικές εκτάσεις.
Ιδιωτικοποίηση παραλιακών εκτάσεων σημαίνει α) αποστέρηση του δικαιώματος να τις απολαμβάνει ο λαός της Αργολίδας και οι επισκέπτες του Νομού, β) μόνιμη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, που αποτελεί συγκριτικό μας πλεονέκτημα, αλλάζοντας για πάντα τον χαρακτήρα τους και επιβάλλοντας ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που τελικά υπονομεύει την τοπική οικονομία.
Επίσης, αστικά ακίνητα στους δύο μεγάλους Δήμους του Νομού, του Δήμου Ναυπλιέων και του Δήμου Άργους – Μυκηνών (βλ. Πίνακα) περνούν στο αμαρτωλό ΤΑΙΠΕΔ ερήμην των αναγκών και επιθυμιών των τοπικών κοινωνιών και προς όφελος της αποπληρωμής των Δανειστών.
Η πρωτοφανής επιχείρηση εκποίησης όλων των παραπάνω εκτάσεων αγγίζει τα όρια της νεοφιλελεύθερης διαστροφής και είναι ένδειξη πλήρους υποταγής στις εντολές της τρόικας για καθολική εκποίηση της χώρας.
Είναι ζήτημα κοινωνικό, περιβαλλοντικό αλλά και πατριωτικό να εμποδίσουμε την υφαρπαγή της δημόσιας γης όπως και τη δήμευση της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων από τους πλειστηριασμούς, την υπερφορολόγηση, τη μεταφορά των δανείων σε distress funds.
Nα υπερασπίσουμε τον τόπο μας και την κυριαρχία της κοινωνίας σε αυτόν.
Να μην επιτρέψουμε να μετατρέψουν τον ελληνικό λαό σε ενοικιαστή της χώρας του.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι νέες εκτάσεις που περνούν στο ΤΑΙΠΕΔ:
Α/Α
ΑΒΚ
Δήμος
Τοπωνύμιο ή Πόλη
Εμβαδόν
Είδος Ακινήτου
Παρατηρήσεις
30
440
Ναυπλιέων
Κούρτη – Άγ. Αναστάσιος
7.199,00
Γη
Οικόπεδο δίπλα στον Αγ. Αναστάσιο (ΟΤ Γ309)
31
519
Ναυπλιέων
Κούρτη
3.465,00
Γη
ΟΤ Γ316β
32
152
Ερμιονίδας
Σαλάντι
38.300,00
Γη
Η παραλιακή έκταση από το κάβο του Άγιου Νικόλαου έως και εμπρός του ξενοδοχείου.
33
500
Ναυπλιέων
Κονδύλι
32.127,00
Γη
Η παραλιακή έκταση στο Κονδύλι
34
662
Άργους-Μυκηνών
Άργος
3.768,00
Γη
Οικόπεδο στην περιοχή “Παλιό Γήπεδο” (ΟΤ Γ298)
35
664
Άργους-Μυκηνών
Άργος
1.520,80
Γη
Οικόπεδο στην περιοχή “Παλιό Γήπεδο” (ΟΤ Γ311)
42
190
Ερμιονίδας
Κινέτα
135.653,00
Γη
Παραλιακή έκταση – βαλτότοπος
43
407
Ναυπλιέων
Βασ. Κων/νου 6,
(Μεγάλο Δρόμο)
242,00
Κτίσμα & Γη
(Στεγαζόταν το ΠΛΙ, η ΚΕΔ και το Δικαστικό Γραφείο Ναυπλίου)
44
529
Ναυπλιέων
Αμυμώνης και Οίακος
8.227,00
Γη
Ολόκληρη η λίστα στο ΦΕΚ 2883Β που εκδόθηκε στις 14.11.2013 (με 244 συνολικά ακίνητα) και στο ΦΕΚ 3025Β που εκδόθηκε στις 28.11.2013 (με 171 συνολικά ακίνητα)
Το γραφείο Τύπου
Συμπληρωματικά, μπορείτε να δείτε:
στις7:42 μ.μ.

Η Κινετα της Ερμιονης βγαινει στο σφυρι

Α/Α

 

ΑΒΚ

Δήμος

Τοπωνύμιο ή Πόλη

Εμβαδό

Είδος Ακινήτου

Παρατηρήσεις

30

440

Ναυπλίεων

Κούρτη – Άγιος Αναστάσιος

7199,00

Γή

ΟΤ Γ309

31

519

Ναυπλίεων

Κούρτη

3465,00

Γή

ΟΤ Γ316β

32

152

Ερμιονίδας

Σαλάντι

38300,00

Γή

Η παραλιακή έκταση από το κάβο του Άγιου Νικόλαου έως και εμπρός του ξενοδοχείου.

33

500

Ναυπλιέων

Κονδύλι

32127,00

Γή

Η παραλιακή έκταση στο Κονδύλι

34

662

Άργους Μυκηνών

Άργος

3768,00

Γη

ΟΤ Γ298

35

664

Άργους Μυκηνών

Άργος

1520,80

Γη

Γ311

42

190

Ερμιονίδα

Κινέτα

135653,00

Γη

Παραλιακή έκταση  – βαλτότοπος

43

407

Ναυπλιέων

Βασ. Κων/νου 6,

(Μεγάλο Δρόμο)

242,00

Γη

(Στεγαζόταν το ΠΛΙ, η ΚΕΔ και Το Δικαστικό Γραφείο Ναυπλίου)

44

529

Ναυπλιέων

Αμυμώνης και Οίακος

8227,00

Γη

Ομως στην Ερμιονη (Θερμησια Σαμπαριζα ) υπαρχει και αλλη δημοσια εκταση για εκποιηση

http://www.hradf.com/gr/real-estate/ermioni

Header Image Placeholder

Ερμιόνη

Μία μοναδική ευκαιρία για τους επενδυτές που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν αυτό το ακίνητο υψηλού επιπέδου και μοναδικής τοποθεσίας

Πρόκειται για την ιδιοκτησία στην Θερμησία, μία αναμφισβήτητα πλεονεκτική τοποθεσία στην Αργολίδα στο ανατολικό μέρος της Πελοποννήσου, πλησίον πολύ δημοφιλών καλοκαιρινών προορισμών της Ελλάδας όπως το Πόρτο Χέλι, η Ύδρα και οι Σπέτσες.

Το Έργο «Ερμιόνη» προσφέρει στους επενδυτές περιθώριο θετικής εξέλιξης μέσω της αξιοποίησης ενός σημαντικού μέρους των εκτάσεων που περιβάλλουν το ακίνητο σε δραστηριότητες φιλοξενίας/αναψυχής και σε εξοχικές κατοικίες.


Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου έχει την πρόθεση να δημοσιεύσει μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την εκμετάλλευση της περιουσίας που περιγράφεται στο παρόν. Αυτό το υψηλού επιπέδου ακίνητο προσφέρει την δυνατότητα ανάπτυξης ενός θέρετρου υψηλού επιπέδου που να αποτελείται από εξοχικές κατοικίες και εγκαταστάσεις φιλοξενίας/αναψυχής.

Τοποθεσία

Σαμπάριζα, Θερμησία, Ερμιόνη, Αργολίδα Πελοποννήσου

Τοποθεσία – Κτίσματα

Τοποθεσία: 165.639μ² συνολικά, αποτελούμενο από δύο εκτάσεις που χωρίζονται από έναν δρόμο, (152.930μ² & 12.709μ²)
Κτίσματα: Μη Διαθέσιμα

Περιγραφή

Το ακίνητο βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Αργολίδας, πλησίον της Ερμιόνης, ένα μικρό φυσικό λιμανάκι με πανέμορφο περιβάλλον. Πλησίον του Ναυπλίου, ιστορικό λιμάνι και ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Πελοπόννησο. Κοντά στα θέρετρα Porto Hydra και Hydra Beach (2χλμ) και πλησίον πολλών δεύτερων κατοικιών υψηλού επιπέδου. Πρόκειται για ένα ακίνητο δίπλα στην θάλασσα, που βλέπει απευθείας την Ύδρα. Επίσης, η Ύδρα ενώνεται με την Ερμιόνη μέσω τακτικών και συχνών δρομολογίων φέρρυ μποτ αλλά και μέσω θαλάσσιων ταξί. Κοντά στην Αρχαία Επίδαυρο και στο διάσημο Ελληνιστικό θέατρο, ενός από τους πιο δημοφιλείς αρχαιολογικούς προορισμούς στην Πελοπόννησο.

Πρόσβαση

Από το κέντρο της Ερμιόνης (13 χλμ), από την Θερμησιά (5 χλμ), από το Πόρτο Χέλι (30 χλμ) και από την Αθήνα (185 χλμ) μέσω του οδικού δικτύου.

Προτεινόμενη Αξιοποίηση

Ανάπτυξη ξενοδοχειακού συμπλέγματος/θέρετρου υψηλού επιπέδου που αποτελείται από:

 • Εξοχικές Κατοικίες
 • Εγκαταστάσεις Φιλοξενίας/Αναψυχής

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

http://el.wikipedia.org/wiki/% Κινετα στα Αρβανιτικα σημαινει ελος βαλτος τελμα

cebbceb1cebccf80ceb1ceb3ceb9ceb1cebdceb1cf82-cf83ceb1cebbceb1cebdcf84ceb9

ΦΕΚ  Β 2883 /2013 Νοεμβριος 14

ΦΕΚ B 3025/2013 Νοεμβριος 28

Follow me on Twitter

Μαΐου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Αλεξης Γρηγοροπουλος

Τασος Αναστασιου

κοκα κολα

Mεταναστες

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

 • 1,150,164

Αρχείο

RSS arcadia portal

 • Οι Ζατουνίτες στο Ζυγοβίστι πριν από 56 χρόνια Μαΐου 26, 2018
  6-8-1962 ΖΥΓΟΒΙΣΤΙ Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Αυτή την πανηγυρική ημέρα για το Ζυγοβίστι, ο Μητροπολίτης Γόρτυνος, χειροτόνησε τον Ζατουνίτη Ιεροδιάκονο (Μοναχός) σε Ιερομόναχο, για να λειτουργεί στο χωριό του την Ζάτουνα. Μεγάλη ήταν η χαρά των Ζατουνιτών, που μετέβησαν από το χωριό τους στο Ζυγοβίστι, όλοι με το φορτηγό του Λάμπη Γκρίνη, και έβγα […]
 • Νίκη με 3-0 για τις παγκορασίδες του Α.Σ.ΠΕΤ. Τρίπολης Μαΐου 26, 2018
  Με νίκη συνέχισε τις αγωνίστηκες της υποχρεώσεις στην β΄φάση του πρωταθλήματος της ΕΣΠΕΠ  η ομάδα παγκορασίδων του ΑΣΠΕΤ Τρίπολης επικρατώντας χθες το βράδυ στο κλειστό της Τρίπολης  του Α.Ο. Μιδέας Πλατανίτης   με 3-0 σετ ( 25-18,  25-20,  26-24) Στο πρώτο σετ η ομάδα της Τρίπολης μπήκε δυνατά στο παιχνίδι   παίρνοντας από την αρχή μεγάλη διαφορά  αιφνιδιάζ […]
 • Πού και πότε θα γίνουν συλλαλητήρια για τη Μακεδονία Μαΐου 26, 2018
  Κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις προετοιμάζονται καθώς λαμβάνουν χώρα οι διαπραγματεύσεις για την ονομασία των Σκοπίων, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν καταλήξει σε μία κοινά αποδεκτή λύση. Εντός των επόμενων ημερών η Επιτροπή Αγώνα, σε συνεργασία με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις, θα ανακοινώσει τη διοργάνωση παράλληλων συγκεντρώσεων σε π […]
 • Εορτασμός της Αγίας Τριάδας στον Άκοβο Μαΐου 26, 2018
  Με μεγαλοπρέπεια θα εορτάσουμε και φέτος την εορτή του Αγίου Πνεύματος στο εξωκκλήσι της Αγίας Τριάδας στον Άκοβο. Ωρα 7:30 π.μ θα τελεστεί ο Όρθρος και εν συνεχεία πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετα αρτοκλασίας. Μετα το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί γεύμα με βραστή γίδα και κρασί για ολους τους παρευρισκόμενους προσκυνητές. Σας περιμένουμε! Το Άγιο […]
 • Συγκίνηση στο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (pics) Μαΐου 26, 2018
  Μνήμες, συγκίνηση και πολλαπλές αναφορές στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που έφυγε από τη ζωή πριν από ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια του ετήσιου μνημοσύνου που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στον ιερό Μητροπολιτικό ναό Εισοδίων της Θεοτόκου. Σύσσωμη οι οικογένεια Μητσοτάκη, οι οικογένειες των παιδιών του και των εγγονιών του ταξίδεψαν στα Χανιά για το μνημό […]

Kατηγορίες

Κατηγοριες Tag

Aman resorts CISD ecorap SRF RDF Αδεσποτα Αλλη Προταση Ανεμογεννητριες Αντωνης Στασινοπουλος Βασιλης Λαδας Βερβεροντα Βουδουρης Βουλευτικες Εκλογες 2015 Γιορτες ελιας ΔΩΔΕΚΑ ΧΑΔΑ τριτης γενιας Δασος Κορακιας Δελτια τυπου Δεματοποιητης Δημητρης Κοδελας Δημητρης Σφυρης Δημοτικες εκλογες 2014 Δημοτικη Επιτροπη Διαβουλευσης Δημοτικο σχολειου Πορτο Χελιου Καραβασιλη Καταφυκι Κεντρο Υγειας Κρανιδιου Κοιλαδα Κοκα Κολα απεργια Λεσχη Αναγνωσης Μαρινα Πορτο Χελιου Μεταρυθμιση στην Αυτοδιοικηση 2018 Μετοχι Μονη Αυγου Μπαρου Μπουκλης Ναυπλιο Πανω Πλατεια Κρανιδι Πεζοδρομια στις πολεις Πολυτεχνειο 2014 Πρασινο Σημειο Προσφυγες Μεταναστες Πυρηνικα Πυρηνικη ενεργεια Ρεπουλης ΣΥΡΙΖΑ Ερμιονιδας Σκανδαλο αποχετευτικου Κρανιδιου Σουκος Στην Ερμιονη αλλοτε και τωρα Σωματειο ξενοδοχουπαλληλων ΤΑΙΠΕΔ Τατουλης Τσιρωνης Υποψηφιοι βουλευτες Ερμιονιδας ΧΑΔΑ Νο 4 Μυλων Κρανιδιου Χριστουγεννα Ωρα της γης αεροδρομιο αποαναπτυξη-τοπικοποιηση αποκατασταση ΧΑΔΑ αφαλατωση δεματοποιητη εκδηλωση ΠΑΠΟΕΡ/CISD Δεματοποιητη επιδομα ανεργιας εφοπλιστικο κεφαλαιο καυση απορριμματων κοκκιναρι κομποστοποιηση κυκλοφορια πλαστικη σακουλα σφαγεια Κρανιδιου φωτια 9 Φλεβαρη φωτιες στις χωματερες φωτοβολταικα χαβουζα Κρανιδιου χελωνες χουντα

Twitter Updates