You are currently browsing the daily archive for 14 Σεπτεμβρίου, 2022.

Αλιέντε, Χιλή 11 Σεπτεμβρίου 1973: 45 χρόνια από το πραξικόπημα του Πινοσέτ | ενότητες, κόσμος | Real.gr

To κείμενο που ακολουθεί είναι ο πρόλογος του Αντώνη Νταβανέλλου στο βιβλίο «Χιλή 1970-73: κυβέρνηση της Αριστεράς, κράτος και εξουσία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις RedMarks για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το πραξικόπημα του Πινοσέτ στη Χιλή.

Στις 11 Σε­πτέμ­βρη του 1973 στη Χιλή, σα­ρά­ντα χρό­νια πριν, ο στρα­τός, με επι­κε­φα­λής το στρα­τη­γό Αου­γκού­στο Πι­νο­σέτ, ανέ­τρε­ψε την κυ­βέρ­νη­ση της Αρι­στε­ράς και τον εκλεγ­μέ­νο Πρό­ε­δρο Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε.

Ήταν ένα πρα­ξι­κό­πη­μα που δεν είχε τί­πο­τα κοινό με το βε­λού­δο. Σε ελά­χι­στο χρο­νι­κό διά­στη­μα εξο­ντώ­θη­κε μια ολό­κλη­ρη γενιά αγω­νι­στών και αγω­νι­στριών της ερ­γα­τι­κής τάξης και της Αρι­στε­ράς όλων των απο­χρώ­σε­ων. Στους πρώ­τους μήνες της δι­κτα­το­ρί­ας πάνω από 30.000 στε­λέ­χη του μα­ζι­κού κι­νή­μα­τος και των κομ­μά­των της Αρι­στε­ράς δο­λο­φο­νή­θη­καν ή «εξα­φα­νί­στη­καν».

Η εξό­ντω­ση έγινε με τον πιο φρι­κτό τρόπο: τα σα­κα­τε­μέ­να σώ­μα­τα, που βρί­σκο­νταν πε­τα­μέ­να στα χα­ντά­κια, έστει­λαν «μή­νυ­μα» στη Χιλή, αλλά και διε­θνώς, ότι η κυ­ρί­αρ­χη τάξη δεν αστειεύ­ε­ται. Το «μή­νυ­μα» αφο­ρού­σε όλη τη Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή. Σε μια σπά­νια επί­δει­ξη «διε­θνι­σμού» από τα πάνω, οι στρα­τοί και οι μυ­στι­κές υπη­ρε­σί­ες της Χιλής, της Βρα­ζι­λί­ας, της Αρ­γε­ντι­νής, της Ου­ρου­γουά­ης και της Πα­ρα­γουά­ης συ­ντο­νί­στη­καν -υπό την υψηλή επο­πτεία των ΗΠΑ- και έπνι­ξαν στο αίμα το ρι­ζο­σπα­στι­σμό, αλλά και τις ελ­πί­δες, που είχαν δη­μιουρ­γη­θεί από την επα­νά­στα­ση στην Κούβα, από τον Τσε, από το διε­θνή Μάη του 1968…

Στη Χιλή, το κα­θε­στώς του Πι­νο­σέτ επέ­βα­λε την πιο «απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη» εκ­δο­χή του κα­πι­τα­λι­σμού, ακο­λου­θώ­ντας τις οδη­γί­ες των μο­νε­τα­ρι­στών της σχο­λής του Σι­κά­γου. Ο νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός, αυτή η βαρ­βα­ρό­τη­τα που σή­με­ρα έχει επε­κτα­θεί πα­γκό­σμια, άρ­χι­σε την επέ­λα­σή του με εμ­βλη­μα­τι­κό τρόπο: με τη σφαγή του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος στη Χιλή.

Και όμως, τρία χρό­νια πριν, το 1970, όταν ο συ­να­σπι­σμός της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας (ΛΕ), με επι­κε­φα­λής τον Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε, κέρ­δι­ζε τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, όλα φαί­νο­νταν ότι θα μπο­ρού­σαν να εξε­λι­χθούν δια­φο­ρε­τι­κά. Στη Χιλή, το Σο­σια­λι­στι­κό Κόμμα και το Κο­μου­νι­στι­κό Κόμμα –η ρα­χο­κο­κα­λιά της ΛΕ– υπό­σχο­νταν στους ερ­γά­τες και στους φτω­χούς αγρό­τες ότι μπο­ρού­σαν να διορ­θώ­σουν τη ζωή τους –ακόμα , ίσως, να φτά­σουν και στο Σο­σια­λι­σμό– χωρίς τα βά­σα­να μιας επα­νά­στα­σης, μέσα από «ομα­λές και δη­μο­κρα­τι­κές» εξε­λί­ξεις, με δια­δο­χι­κές με­ταρ­ρυθ­μί­σεις, που θα είχαν ως βάση τη δια­τή­ρη­ση της κοι­νο­βου­λευ­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας και τον έλεγ­χο της κυ­βέρ­νη­σης από την Αρι­στε­ρά.

Το «πεί­ρα­μα» αυτό απο­κτού­σε άμεσα διε­θνές εν­δια­φέ­ρον. Αφο­ρού­σε την πα­γκό­σμια Αρι­στε­ρά και ει­δι­κό­τε­ρα τα μα­ζι­κά ΚΚ στη Γαλ­λία και την Ιτα­λία, που πιέ­ζο­νταν από τα αρι­στε­ρά τους μέσα στις συν­θή­κες που είχε δη­μιουρ­γή­σει ο Μάης του ’68.

Σαλβαδόρ Αλιέντε Archives - Ατέχνως

Το οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα του Αλιέντε δεν ήταν ιδιαίτερα ριζοσπαστικό για την εποχή του, μια εποχή τελείως διαφορετική από τη σημερινή. Υποσχόταν σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, με στόχο να αυξήσει την εσωτερική ζήτηση και να βοηθήσει την αναδιάρθρωση της χιλιανής οικονομίας.

Υποσχόταν να ολοκληρώσει την αγροτική μεταρρύθμιση, που είχε αρχίσει ο Χριστιανοδημοκράτης προκάτοχος του Αλιέντε, Εντουάρντο Φρέι, αλλά είχε σταματήσει μπροστά στην αντίσταση των μεγαλοκτηματιών.

Υποσχόταν την εθνικοποίηση των ορυχείων χαλκού και ορισμένων μεγάλων τραπεζών, οργανώνοντας μια μετάβαση προς ένα ιδιωτικό, κρατικό και μικτό συνδυασμό στην οικονομία. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που, στις συνθήκες του 1970, υλοποιείτο από αρκετές μετριοπαθείς κυβερνήσεις, ακόμα και από κυβερνήσεις της Δεξιάς σε διάφορες χώρες.

Η κυρίαρχη τάξη στη Χιλή δεν μπορούσε να αποδεχθεί αυτό το πρόγραμμα. Όχι τόσο για λόγους διαφορών επί της ουσίας, αλλά κυρίως γιατί αυτό το πρόγραμμα θα το υλοποιούσε μια κυβέρνηση της Αριστεράς. Δηλαδή, πολιτικά κόμματα και στελέχη που διατηρούσαν στενές σχέσεις με τους εργαζόμενους και τις φτωχές λαϊκές δυνάμεις, δημιουργώντας –κατά συνέπεια– τον κίνδυνο να ξεσπάσει ένα κύμα ριζοσπαστισμού, ελπίδων και αυτοπεποίθησης του κόσμου από τα κάτω. Ένα κύμα που κανείς, του Αλιέντε συμπεριλαμβανομένου, δεν θα μπορούσε εύκολα να ελέγξει.

Η συνέχεια της ιστορίας απέδειξε πόσο ακριβείς ήταν οι προβλέψεις της κυρίαρχης τάξης και πόσο  βάσιμοι οι φόβοι της.

Οι καπιταλιστές στη Χιλή αποδέχθηκαν μόνο επιφανειακά την εκλογική νίκη της Αριστεράς. Για να παραδώσουν την κυβερνητική εξουσία στον Αλιέντε, απαίτησαν «εγγυήσεις» ότι… δεν θα παραδώσουν την πραγματική εξουσία. Η ΛΕ δεσμεύτηκε ότι δεν θα προωθήσει αλλαγές που θα αφορούν τον έλεγχο του στρατού, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, της εκκλησίας, της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ.

Ο έλεγχος των κατασταλτικών και ιδεολογικών μηχανισμών του κράτους αναδείχθηκε, από την πρώτη ημέρα της περιόδου της ΛΕ, ως το κεντρικό ζήτημα πάνω στο οποίο επρόκειτο να κριθούν οι πραγματικές εξελίξεις. Μετά από 40 χρόνια κυριαρχίας των κοινοβουλευτικών αυταπατών παγκοσμίως, αυτά τα ζητήματα πρέπει να τεθούν στο κέντρο της συζήτησης της Αριστεράς, ειδικά σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση της Αριστεράς γίνεται ξανά μια σοβαρή πιθανότητα.

Έχοντας διασφαλίσει αυτές τις «εγγυήσεις» από την ημέρα της ορκωμοσίας του Αλιέντε, η κυρίαρχη τάξη της Χιλής αντιμετώπισε τις εξελίξεις με μια χαρακτηριστική ταξική καθαρότητα. Έκανε σαφές ότι ο στόχος της για την ανατροπή της κυβέρνησης της Αριστεράς θα υπηρετηθεί με κάθε αναγκαίο μέσον. Οι διαδηλώσεις κατσαρόλας, τα εργοδοτικά λοκ άουτ, το εκτεταμένο οικονομικό σαμποτάζ, η απόσυρση των επενδύσεων και η δραπέτευση κεφαλαίων, η κλιμάκωση των φασιστικών προκλήσεων του κόμματος «Πατρίς και Ελευθερία», το ενδιάμεσο «δοκιμαστικό» πραξικόπημα του καλοκαιριού του 1973, ήταν όλα σε μια σταθερή κατεύθυνση: την ανατροπή της κυβέρνησης και τη συντριβή του μαζικού κινήματος.

Όμως η ριζοσπαστικοποίηση της τακτικής των καπιταλιστών από τα πάνω συνάντησε στα εργοστάσια και στους δρόμους τις απαντήσεις που άρμοζαν στις περιστάσεις: τη ριζοσπαστικοποίηση της τακτικής των από κάτω, το ξέσπασμα ενός μεγάλου εργατικού και λαϊκού κινήματος.

Η δικτατορία του Πινοσέτ – 45 χρόνια από το αιματηρό στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή (φωτο+βίντεο) | Tribune.gr

Οι «απεργίες» των ιδιοκτητών των μέσων μεταφοράς και το γενικότερο εργοδοτικό λοκ αουτ πυροδότησαν ένα κύμα καταλήψεων εργοστασίων, καταστημάτων, υπηρεσιών και περιοχών, ενώ έκαναν αναγκαία την ανάπτυξη εργατικών και κοινωνικών οργανώσεων, μέσω των οποίων οι φτωχοί έπαιρναν στα χέρια τους μεγάλα τμήματα της κοινωνικής ζωής.

Οι κάθε λογής επιτροπές βάσης, που αναπτύχθηκαν (κυρίως τα cordonesindustrialsκαι τα commandoscommunales), ήταν το πρόπλασμα, η εμφάνιση σε εμβρυακή μορφή, της «δυαδικής εξουσίας» που είχε προηγηθεί τον Οκτώβρη του 1917 στη Ρωσία. Σε κατώτερο επίπεδο, ασφαλώς, αλλά ακόμα –τότε– σε εξέλιξη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σ’ αυτή την πορεία κλιμάκωσης των αγώνων, οι εργάτες, οι φτωχοί αγρότες και η νεολαία, ανέλαβαν το καθήκον να απαντήσουν στην αντεπίθεση της Δεξιάς, να υπερασπίσουν την κυβέρνηση της Αριστεράς, να σώσουν τη ΛΕ –και τον εαυτό τους– από την «τελική λύση» που, αυθόρμητα, καταλάβαιναν ότι οργανώνουν τα αφεντικά και οι διεθνείς φίλοι τους, με τη CIAστην πρώτη γραμμή.

Αυτή η δύναμη από τα κάτω και αυτή η πολιτική γραμμή της αντεπίθεσης ενάντια στη Δεξιά και στα αφεντικά, είχαν αποτελέσματα στα πρώτα δύο χρόνια. Αυτή η δύναμη έσωσε τον Αλιέντε από την «απεργία» των ιδιοκτητών, αυτή κράτησε ζωντανή την παραγωγή και την οικονομία, αυτή έσωσε τη ΛΕ από τη δοκιμασία των εκλογών σε συνθήκες οικονομικού χάους το 1973.

Αυτή η δύναμη θα μπορούσε να φτάσει στην τελική νίκη, με μια βασική προϋπόθεση. Ότι η Λ.Ε. θα συνειδητοποιούσε ότι η πάλη έχει πάρει χαρακτηριστικά αγώνα ζωής ή θανάτου, ότι το ΣΚ και το ΚΚ Χιλής θα αποδέχονταν να στηριχθούν αποφασιστικά στη δύναμη των εργατικών και λαϊκών μαζών.

Όμως αυτό δεν έγινε.

Η ΛΕ αποφάσισε να παραμείνει πιστή στη στρατηγική της «συνταγματικής νομιμότητας», ακόμα και όταν οι αντιθέσεις ανάμεσα στις βασικές κοινωνικές τάξεις είχαν γίνει κυριολεκτικά εκρηκτικές.

Από το 1972, το ΣΚ, το ΚΚΧ και ο Αλιέντε κάλεσαν τη Δεξιά σε διαπραγματεύσεις, υπό τον όρο της απομόνωσης των «στασιαστών» κάθε τύπου. Για να αποδείξουν την προσήλωσή τους στη στρατηγική της νομιμότητας, κάλεσαν τους στρατηγούς -ανάμεσά τους και κάποιον Αουγκούστο Πινοσέτ- να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση!

Η Δεξιά, παρότι σκόπευε να απορρίψει το συμβιβασμό, παρέτεινε τις διαπραγματεύσεις, γνωρίζοντας ότι αυτό προκαλεί ρήγματα στις σχέσεις της ΛΕ με το κίνημα και γενικεύει τον αποπροσανατολισμό των εργατικών και λαϊκών δυνάμεων.

Οι στρατηγοί αποδέχθηκαν την πρόσκληση, αρχίζοντας το κυνήγι των «στασιαστών» με τρομοκρατικές εφόδους του στρατού και της αστυνομίας στις εργατογειτονιές και τις παραγκουπόλεις, με στόχο τον αφοπλισμό της Αριστεράς.

Αλιέντε: «Αυτά είναι τα τελευταία λόγια μου» | Ημεροδρόμος

Ο Γραμματέας του ΚΚ Χιλής, Λουίς Κορβαλάν, την ίδια στιγμή δήλωνε προς τους εργάτες την εμπιστοσύνη του κόμματος στην… προσήλωση του στρατού της Χιλής στη δημοκρατία και στο σύνταγμα.

Η στάση αυτή άνοιγε το δρόμο –με σκαμπανεβάσματα και περιπέτειες, όπως η τελευταία εργατική αντεπίθεση το καλοκαίρι του 1973– στην επικράτηση της «τελικής λύσης» του δράματος, με το νικηφόρο  πραξικόπημα του στρατού και της Δεξιάς στις 11/9 του 1973.

Ο Αλιέντε πέθανε υπερασπίζοντας με το όπλο στο χέρι το Προεδρικό Μέγαρο. Το τελευταίο του διάγγελμα («Προς τους εργάτες και το λαό της Χιλής») αναδεικνύει τη μεγάλη απόσταση που τον χώριζε από τους σημερινούς εκφυλισμένους σοσιαλδημοκράτες, τύπου Ολάντ ή Παπανδρέου. Όμως αυτά αφορούν μια κάποια ηθική δικαίωση και όχι δικαίωση της πολιτικής του. Γιατί η δυνατότητα μιας μεγάλης νίκης των εργατών και του λαού της Χιλής μετατράπηκε, μέσα από την πολιτική της ΛΕ, σε μια τραγική ήττα.

Η παγκόσμια Αριστερά συζήτησε με πάθος την εμπειρία της Χιλής στη δεκαετία του ’70 και του ’80. Ο ηγέτης του ΚΚ Ιταλίας, Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, μετά τη συντριβή της ΛΕ στη Χιλή, δήλωσε ότι αλλάζει η ιστορική εποχή για την Αριστερά, ότι «εξαντλήθηκε η δυναμική της Οκτωβριανής επανάστασης». Η διέξοδος θα έπρεπε να είναι στην ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στις διαδικασίες του «ειρηνικού, κοινοβουλευτικού δρόμου» προς τον Σοσιαλισμό, ο «ιστορικός συμβιβασμός», ακόμα και μεταξύ της Δεξιάς και της Αριστεράς, με βάση τις δημοκρατικές αρχές και το σεβασμό στις συνταγματικές διαδικασίες.

Μία εικόνα 1000 λέξεις: Η ανατροπή του Αλιέντε

Το ρεύμα της Επαναστατικής Αριστεράς –ενισχυμένο από το διεθνές κύμα αγώνων του Μάη του ’68 και έχοντας αναφορά στο χιλιανό ΜΙR(κίνημα Επαναστατικής Αριστεράς διαβαστε το σχετικο αρθρο πολυ ενδιαφερον), που αντιστάθηκε ένοπλα στον Πινοσέτ μέχρι την τελική συντριβή του–  έβγαλε τα αντίστροφα συμπεράσματα. Το εργατικό κίνημα και η Αριστερά στη Χιλή ηττήθηκαν όχι γιατί «πήγαν πολύ μακριά», αλλά γιατί έμειναν στη μέση του δρόμου: αμφισβήτησαν την κυριαρχία των καπιταλιστών, αμφισβήτησαν την κρατική εξουσία, αλλά δεν ολοκλήρωσαν την ανατροπή, προχωρώντας στο δρόμο του Οκτώβρη του 1917.

Σήμερα, 40 χρόνια μετά, σε συνθήκες τελείως διαφορετικές –οικονομικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και πολιτικά– από τις αντίστοιχες του 1970, η Χιλή εξακολουθεί να μας προειδοποιεί: Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από το να πληγώσεις ένα θηρίο, αν δεν έχεις την πρόθεση να το αποτελειώσεις…

Λαός ενωμένος – ποτέ νικημένος

Λαός ενωμένος – Ποτέ νικημένος
Λαός ενωμένος – Ποτέ νικημένος
Εμπρός, να σταθούμε και να τραγουδήσουμε
«Θα νικήσουμε»
Ανεμίζοντας
τις σημαίες της ενότητας
Κι εσύ θα έρθεις
να περπατήσεις μαζί μου
και να δεις
το τραγούδι και τη σημαία σου να ανθίζουν
Το φως
από μια κόκκινη αυγή
μας δείχνει
τη νέα ζωή που θα έρθει.
Εμπρός, να πολεμήσουμε
«Ο λαός θα επικρατήσει»
Η ζωή που έρχεται
θα είναι καλύτερη
Θα κατακτήσουμε
την ευτυχία
Και χιλιάδες άνθρωποι
με μια φωνή
Θα πουν
το τραγούδι της Ελευθερίας
με μία απόφαση
Η πατρίδα θα νικήσει
Και τώρα ο Λαός
ξεσηκώνεται
και σαν ένας γίγαντας
φωνάζει: Μπροστά!
Λαός ενωμένος – Ποτέ νικημένος
Λαός ενωμένος – Ποτέ νικημένος
Όλη η πατρίδα
θα γίνει ένα
Από το Βορρά στο Νότο
θα ξεσηκωθεί
Από τις θάλασσες
τα ορυχεία
και τα δάση
ενωμένοι στη δουλειά και στον αγώνα
Θα πάνε
να καλύψουν την πατρίδα
Το πέρασμά τους
χαράζει το μέλλον.
Εμπρός, να σταθούμε και να τραγουδήσουμε
«Θα νικήσουμε»
Είναι μυριάδες
Ένας ατσάλινος στρατός
που φέρνει
την αλήθεια,
Χέρια που
φέρνουν
το δίκιο
Η γυναίκα
με θάρρος και πυγμή
στέκεται δίπλα στον εργάτη
Και τώρα ο Λαός
ξεσηκώνεται
και σαν ένας γίγαντας
φωνάζει: Μπροστά!
Λαός ενωμένος – Ποτέ νικημένος
Λαός ενωμένος – Ποτέ νικημένος
El Pueblo Unido Jamás Será Vencido
El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido…
De pie, cantar
que vamos a triunfar.
Avanzan ya
banderas de unidad.
Y tú vendrás
marchando junto a mí
y así verás
tu canto y tu bandera florecer.
La luz
de un rojo amanecer
anuncia ya
la vida que vendrá.
De pie, marchar
el pueblo va a triunfar.
Será mejor
la vida que vendrá
a conquistar
nuestra felicidad
y en un clamor
mil voces de combate se alzarán,
dirán
canción de libertad,
con decisión
la patria vencerá.
Y ahora el pueblo
que se alza en la lucha
con voz de gigante
gritando: ¡adelante!
El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido…
La patria está
forjando la unidad.
De norte a sur
se movilizará
desde el salar
ardiente y mineral
al bosque austral
unidos en la lucha y el trabajo
irán,
la patria cubrirán.
Su paso ya
anuncia el porvenir.
De pie, cantar
el pueblo va a triunfar.
Millones ya,
imponen la verdad,
de acero son
ardiente batallón,
sus manos van
llevando la justicia y la razón.
Mujer,
con fuego y con valor,
ya estás aquí
junto al trabajador.
Y ahora el pueblo
que se alza en la lucha
con voz de gigante
gritando: ¡adelante!
El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido…

https://lyricstranslate.com

Kαι μια δικια μου παρατηρηση.Γερασα και ακομα ανατριχιαζω στο ακουσμα αυτου του τραγουδιου σαν 17χρονος ερωτευμενος.Ομως τωρα πια ξερω.Ποτέ ο «λαος» pueblo δεν ειναι ενωμενος. Παντα και στις πιο σημαντικες ιστορικα στιγμες ενα κομματι της κοινωνιας ειναι απεναντι στην υπολοιπη κοινωνια. Απο φανατισμο απο συμφερον απο συντηρητισμο θα τους βρουμε απεναντι μας.Τους βρηκαμε  απεναντι σε ολες τις επαναστασεις. Σκλαβοι που πεθαιναν και σκοτωναν για να υπερασπιστουν  τις αλυσιδες τους. Και εκει ειναι το μεγαλο ερωτημα .Πως θα υπερασπιστει η δημοκρατια τις κατακτησεις της χωρις να αυτοκαταργηθει. Ο Αλιεντε δεν μπορεσε να δωσει απαντηση. Ισως η λυση , το παραδειγμα, της ΕΣΣΔ και του Σταλιν βαρυναν πολυ στην αποφαση του να μην βαδισει στο ιδιο μονοπατι αυταρχισμου. Και το πληρωσε με την ζωη του και την ζωη χιλιαδων ανθρωπων που τον πιστεψαν και ακολουθησαν στο ονειρο μια κοινωνιας δικαιοτερης με δημοκρατια και ανεξαρτησια απο ξενες δυναμεις. Η δικια μου γενια πιστεψε στο πειραμα της Χιλης. Πως μπορουσαμε να περασουμε απο τον καπιταλισμο στον σοσιαλισμο ειρηνικα δημοκρατικα χωρις αιματοχυσια . Ειχαμε ξεχασει τον Δεκεμβρη του 1944 και οσα επακολουθησαν στην πατριδα μας . Η πραξη μας απεδειξε για αλλη μια φορα πως οι δυνατοι ΠΟΤΕ δεν παραδιδουν τα προνομια τους χωρις αντισταση. Δυστυχως. Και ο Αλιεντε δεν προσπαθησε να φερει και κανενα σοσιαλισμο που θα εθιγε μεγαλα συμφεροντα. Το αντιθετο. Βασικες δημοκρατικες μεταρυθμισεις ζητησε. Πολυ διστακτικα και προσεκτικα. Οσο για τον Τσιπρα και την παρεα του χειροτερη καρικατουρα αντιστροφη του Αλιεντε δεν θα μπορουσε να φτιαξει η ιστορια.  Σαν τετοιος θα μεινει στην ιστορια.

Δημοψηφισμα 5.09.2022 • 07:16

Οι Χιλιανοί απέρριψαν στη μεγάλη τους πλειοψηφία την Κυριακή την πρόταση για το νέο Σύνταγμα, που θεωρητικά επρόκειτο να αντικαταστήσει αυτό που αποτελεί την κληρονομιά της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοτσέτ (1973-1990), σύμφωνα με τα ακόμη μερικά αποτελέσματα, έπειτα από την καταμέτρηση σχεδόν του 90% (επακριβώς του 88%) των ψηφοδελτίων.

Περί το 62% των ψηφοφόρων, με άλλα λόγια σχεδόν 7 εκατομμύρια πολίτες, ψήφισε «το απορρίπτω», ενώ 4,2 εκατ. (το 38%) είπαν «το εγκρίνω» στην υποχρεωτική ψηφοφορία, στο δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η αναμφίβολη απόρριψη της πρότασης αναστέλλει, τουλάχιστον προς το παρόν, τη διαδικασία κατάρτισης νέου θεμελιώδους νόμου, που ξεκίνησε έπειτα από τον βίαιο λαϊκό ξεσηκωμό το 2019 με κεντρικό αίτημα περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη.

Στο πρώτο δημοψήφισμα, τον Οκτώβριο του 2020, η συντριπτική πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της κατάρτισης νέου Συντάγματος (79%), καθώς το ισχύον θεωρείται τροχοπέδη για οποιαδήποτε κοινωνική μεταρρύθμιση σε βάθος.

Όμως ο καρπός ενός χρόνου δουλειάς των 154 μελών της Συντακτικής Συνέλευσης, που εξελέγησαν τον Μάιο του 2021 για να καταρτίσουν την πρόταση, μοιάζει να προσέκρουσε στον τοίχο του συντηρητισμού μεγάλου μέρους της κοινωνίας της Χιλής.

Το προτεινόμενο Σύνταγμα θα κατοχύρωνε νέα κοινωνικά δικαιώματα στη χώρα-προπύργιο του νεοφιλελευθερισμού με μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Είχε σκοπό να προσφέρεται στους πολίτες δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, εγγυημένη σύνταξη, εγγυημένη αξιοπρεπής στέγη.

Κατοχύρωνε επίσης το δικαίωμα στην άμβλωση, ζήτημα που διχάζει βαθιά τη χώρα όπου οι επεμβάσεις του είδους δεν νομιμοποιήθηκαν παρά το 2017 για περιπτώσεις βιασμού και κινδύνου για τη ζωή της μητέρας ή του παιδιού, καθώς επίσης τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών. Ο διάλογος για το κείμενο ήταν συχνά οξύς και θορυβώδης, σε μια προεκλογική εκστρατεία όπου η παραπληροφόρηση έδωσε και πήρε.

Η απόρριψη της πρότασης δεν σηματοδοτεί μολαταύτα το οριστικό πάγωμα των μεταρρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τη Σεσίλια Οσόριο του Πανεπιστημίου της Χιλής, «υπάρχει συναίνεση για το γεγονός ότι το Σύνταγμα του 1980 δεν είναι πλέον έγκυρο και πρέπει να αποκτήσουμε νέο», το οποίο θα κατοχυρώνει νέα «κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα».

«Ήττα για την επανίδρυση της Χιλής» είδε ο Χαβιέρ Μακάγια, ο πρόεδρος του υπερσυντηρητικού κόμματος UDI, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Θα συνεχίσουμε με την πρόθεση να καταρρίψουμε την αναθεωρητική διαδικασία», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς είχε προβλέψει αυτή την ήττα και ανήγγειλε ήδη πως θα ζητήσει από το κοινοβούλιο να ξεκινήσει νέα αναθεωρητική διαδικασία, από «το μηδέν», με την εκλογή νέας Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία θα αναλάβει να καταρτίσει νέο κείμενο.

Ο 36χρονος πρόεδρος της αριστεράς, που εξελέγη τον Δεκέμβριο του 2021, ήταν από τους πρώτους που πήγαν να ψηφίσουν, μαζί με τον πατέρα του και τον αδελφό του, στην Πούντα Αρένας, στο νότιο άκρο της Χιλής, απέναντι στο στενό του Μαγγελάνου.

Χιλή: Σαρωτική απόρριψη του νέου Συντάγματος στο δημοψήφισμα της Κυριακής-1

«Στη Χιλή πρέπει να επιλύουμε τις διαφορές μας με περισσότερη δημοκρατία, ποτέ με λιγότερη. Είμαι πολύ υπερήφανος που φθάσαμε εδώ», σχολίασε μέσω Twitter.

Η πρώην πρόεδρος Μισέλ Μπατσελέτ, που εγκατέλειψε το πόστο της στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γενεύη, όπου ψήφισε, ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα της, είχε τονίσει πως εάν απορριπτόταν το κείμενο, «τα αιτήματα των Χιλιανών θα έμεναν ανικανοποίητα».

Όπως εκείνη, περίπου 100.000 Χιλιανοί της διασποράς κλήθηκαν να εκφραστούν την Κυριακή, προαιρετικά στις δικές τους περιπτώσεις.

«Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αλλαγή και να αδράξουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Καρίνα Πίντο, 33χρονη στιλίστρια που ζει στο Παρίσι και πήγε να ψηφίσει. Στην κοινότητα των Χιλιανών της Γαλλίας, επικράτησε με διαφορά η επιλογή «το εγκρίνω».

«Εκκωφαντική ήττα»

Όμως η βούληση για αλλαγή στο εξωτερικό και στην πρωτεύουσα Σαντιάγο, πάνω απ’ όλα στη νεολαία, δεν άρκεσε να ανατρέψει την απόρριψη του κειμένου «στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της χώρας», σύμφωνα με την Μάρτα Λάγος, κοινωνιολόγο και ιδρύτρια του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων MORI.

Σύμφωνα με την ίδια, οι υποστηρικτές του «όχι» αποτελούνταν από «πολύ ετερογενείς» μερίδες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένου ενός «λαϊκιστικού» ρεύματος που προσπάθησε να ενσταλάξει στους πολίτες τον «φόβο» πως θα αποστερηθούν ακόμα περισσότερα.

Αυτές οι δύο περιοχές της Χιλής βιώνουν πολύ σοβαρά προβλήματα βίας και ανασφάλειας. Στον νότο, εξαιτίας των συνεχιζόμενων συγκρούσεων για γαίες διεκδικούμενες από ριζοσπαστικοποιημένες οργανώσεις αυτοχθόνων Μαπούτσε· στον βορρά, εξαιτίας των μαζικών μεταναστευτικών ροών, της φτώχειας, της εμπορίας ανθρώπων.

«Κανένας δεν προέβλεψε αυτή τη διαφορά 20 και πλέον εκατοστιαίων μονάδων», συνόψισε η κυρία Λάγος μέσω Twitter, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «εκκωφαντική ήττα».

«Πολύς κόσμος εδώ προτίμησε την απόρριψη, διότι φοβάται την αλλαγή», έκρινε αφού ψήφισε ο Αλφρέδο Τολόσα, 47χρονος εργάτης ξυλουργείου στην Τουκαπέλ, κοινότητα 13.000 κατοίκων στην περιφέρεια Μπιομπίο (νότια).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτός είναι ο τελευταίος  λόγος του Αλιεντε προς τον λαό της Χιλής…

Σίγουρα αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για μένα να απευθυνθώ σε εσάς. Η Πολεμική Αεροπορία έχει βομβαρδίσει τις κεραίες των Radio Portales και Radio Corporación.

Οι λέξεις μου δεν έχουν πικρία αλλά απογοήτευση. Είθε να έρθει μια ηθική τιμωρία για εκείνους που έχουν προδώσει τον όρκο τους: Στρατιώτες της Χιλής, οι δικαιούχοι αρχιστράτηγοι, ο Ναύαρχος Μερίνο, ο οποίος έχει αυτοανακηρυχθεί ο ίδιος διοικητής του ναυτικού, και ο κ. Μεντόζα, ο οποίος επαίσχυντα μόλις χθες ορκίσθηκε πίστη και αφοσίωση στην κυβέρνηση, και ο οποίος έχει επίσης αυτοανακηρυχθεί αρχηγός της Carabineros [παραστρατιωτικής αστυνομίας].

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, το μόνο πράγμα που απομένει για μένα είναι να πω στους εργάτες: δεν πρόκειται να παραιτηθώ! Ευρισκόμενος σε μια ιστορική μετάβαση, θα πληρώσω την πίστη του λαού με τη ζωή μου. Και τους λέω ότι είμαι βέβαιος ότι οι σπόροι που έχουμε φυτέψει στην καλή συνείδηση των χιλιάδων και χιλιάδων Χιλιανών δεν θα μείνουν συρρικνωμένοι για πάντα.Έχουν δύναμη και θα είναι σε θέση να μας εξουσιάζουν, αλλά η κοινωνικές διεργασίες δεν μπορεί να εμποδιστούν ούτε από το έγκλημα, ούτε από τη δύναμη. Η ιστορία είναι δική μας, και οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία.

Εργάτες της χώρας μου: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωση που είχατε πάντα, την εμπιστοσύνη που εναποθέσατε σε έναν άνθρωπο που ήταν μόνο ένας διερμηνέας της μεγάλης λαχτάρας για τη δικαιοσύνη, ο οποίος έδωσε τον λόγο του ότι θα σεβαστεί το Σύνταγμα και τον νόμο και έκανε ακριβώς αυτό. Σε αυτή την καθοριστική στιγμή, την τελευταία στιγμή που μπορώ ακόμα να απευθύνομαι σε εσάς, σας εύχομαι να επωφεληθείτε από το μάθημα: το ξένο κεφάλαιο, ο ιμπεριαλισμός, σε συνδυασμό με την αντίδραση, δημιούργησαν το κλίμα στο οποίο οι Ένοπλες Δυνάμεις έσπασαν την παράδοσή τους, την παράδοση που διδάχθηκαν από το στρατηγό Schneider και επιβεβαίωσαν με τον διοικητή Araya, θύματα του ίδιου κοινωνικού τομέα που σήμερα ελπίζει, με την ξένη βοήθεια, να κατακτήσει εκ νέου τη δύναμη να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα κέρδη τους και τα προνόμιά τους.

Απευθύνομαι σε εσάς, πάνω απ’ όλα, στη σεμνή γυναίκα του τόπου μας, την Campesina που πίστεψε σε εμάς, τη μητέρα που γνώριζε την ανησυχία μας για τα παιδιά.

Απευθύνομαι στους επαγγελματίες της Χιλής, τους πατριώτες επαγγελματίες που συνέχισαν να δουλεύουν εναντίον της στάσης που υποστηρίζεται από επαγγελματικά σωματεία, σωματεία ταξικά που υπερασπίζονται επίσης τα προνόμια της καπιταλιστικής κοινωνίας.

Απευθύνομαι στη νεολαία, αυτή που τραγουδούσε και μας έδωσε τη χαρά της και το αγωνιστικό της πνεύμα.

Απευθύνομαι στον άντρα της Χιλής, τον εργάτη, τον αγρότη, τον διανοούμενο, εκείνον που πρόκειται να διωχθεί, γιατί στη χώρα μας ο φασισμός είναι ήδη παρών εδώ και πολλές ώρες – σε τρομοκρατικές επιθέσεις, σε ανατινάξεις γεφυρών, σε διακοπές σιδηροδρομικών γραμμών, σε καταστροφές αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενόψει της σιωπής όσων είχαν την υποχρέωση να δράσουν. Ήταν υποχρεωμένοι. Η ιστορία θα τους κρίνει.

Σίγουρα το Radio Magallanes θα σιγήσει, η ηρεμία και μεταλλικό όργανο της φωνής μου δεν σας φτάσει. Δεν πειράζει. Θα συνεχίσετε να την ακούτε. Θα είμαι πάντα δίπλα σας. Τουλάχιστον η μνήμη μου θα είναι αυτή ενός άνδρα αξιοπρεπή που στάθηκε πιστός στη χώρα του.

Οι άνθρωποι πρέπει να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, αλλά δεν πρέπει να θυσιαστούν. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να αφεθούν να καταστραφούν ή να διατρηθούν από σφαίρες, αλλά δεν ούτε και να ταπεινωθούν.

Εργάτες της χώρας μου, έχω πίστη στη Χιλή και το πεπρωμένο της. Άλλοι άνδρες θα ξεπεράσουν αυτή τη σκοτεινή και πικρή στιγμή προδοσίας που προσπαθεί να επικρατήσει. Να πηγαίνετε προς τα εμπρός γνωρίζοντας ότι, αργά ή γρήγορα, οι μεγάλες λεωφόροι θα ανοίξουν και πάλι και οι ελεύθεροι άνθρωποι θα περπατούν μέσα από αυτές για να χτίσουν μια καλύτερη κοινωνία.

Ζήτω η Χιλή! Ζήτω οι άνθρωποι! Ζήτω οι εργαζόμενοι!

Αυτά είναι τα τελευταία λόγια μου, και είμαι βέβαιος ότι η θυσία μου δεν θα είναι μάταια, είμαι βέβαιος ότι, τουλάχιστον, θα είναι ένα μάθημα ηθικής που θα τιμωρήσει το κακούργημα, δειλία και προδοσία.

Σαντιάγο της Χιλής, 11 Σεπτεμβρίου 1973

Oι υποτιτλοι γινωνται Ελληνικα .1.Πατατε Μαργαριτα 2.Υποτιτλοι 3.Αυτοματη μεταφραση 4.Ελληνικα

Γραφω συχνα για τις δημοτικες μας παραταξεις και την ενασχοληση τους με τα κοινα. Η ΔΕΥΑΕρ για παραδειγμα εχει γινει πολλες φορες αντικειμενο αντιπαραθεσεων κριτικης καταγγελιων για κακοδιαχειριση.

Καλα κανουν οι Δημοτικες παραταξεις της εκαστοτε αντιπολιτευσης και ελεγχουν την πλειοψηφια για οσα θεωρουν πως δεν κανει σωστα και με βαση τις προεκλογικες της δεσμευσεις. Το «μικρο» , το τοπικο , εχει παντα τεραστια σημασια γιατι αφορα την καθημερινοτητα των πολιτων.Ομως το «μικρο» υπαρχει μεσα στο «μεγαλο».Υποτασεται στις αποφασεις , τους σχεδιασμους , τα ορια που μπαινουν σε μαγαλυτερη κλιμακα. Και καλο ειναι οι πολιτες να εχουν την εικονα του «μεγαλου» .

Και λοιπον θα μου πειτε. Καλα ολα αυτα αλλα τι μπορει να κανει ο Τοκας ο Λαμπρου ο Γεωργοπουλος οταν υπαρχουν νομοι που τον οριοθετουν; Τι μπορει να κανει ο πολιτης απεναντι  στα μεγαθηρια που αποφασιζουν για την ζωη του;

Ναι ξερω.Τα ιδια ελεγαν οι ραγιαδες στον Κολοκοτρωνη και τους κλεφτες του οταν σηκωναν κεφαλι οχι μονο στην Οθωμανικη αυτοκρατορια (το αντιστοιχο  της ΕΕ)αλλα και σε ολες τις Ευρωπαικες αυτοκρατοριες ; Ομως υπαρχει απαντηση στο ερωτημα. Πρωτα απ ολα γνωση , πληροφορηση, μελετη .Μετα, συζητηση, διαλογος με επιχειρηματα , δημοκρατια.Τελος οργανωση και αγωνας αλληλεγγυη συνεργασια . Εδω που ζουμε  και παντου στον κοσμο.Διαθεση ανατροπης και φυσικα θυσιες.Προσωπικες και συλλογικες.

Εκει ειναι η διαφωνια μου με τους τοπικους και περιφερειακους μας εκπροσωπους που εκφραζουν  πολιτικα τα συστημικα κομματα. Σταματουν (οπως και οι πολιτικοι τους χωροι)στον ρολο του διαχειριστη του συστηματος (και των αδιεξοδων του) και δεν προχωρουν στον οραματιστη μιας αλλης κοινωνιας μιας αλλης ριζοσπαστικης  πολιτικης προτασης.Η προταση αυτη δεν ειναι και δεν μπορει να ειναι ολοκληρωμενη. Ο δρομος χαραζεται περπατωντας. Αλλα η γενικη κατευθυνση και προσανατολισμος για μια αλλη κοινωνικη οργανωση μπορει να δηλωθει και φυσικα σημερα θα συγκρουσθει με τις αποψεις της πλειοψηφιας. Και αυτο ειναι που τους φοβιζει. Γιατι θεωρουν πως ετσι θα φυγουν απο το προσκηνιο και τις ψηφους που το στηριζουν.Ομως αυτο κανουν παντα στην ιστορια οι ηγεσιες που φερνουν το καινουργιο. Συγκρουωνται με το κατεστημενο. Ποια δημοτικη παραταξη το κανει σημερα στην Ερμιονιδα ;

Πολλα εγραψα ομως παμε στο κυριως θεμα.

Νερο

Μιχάλης Μαστοράκης 13 09 2022 | 07:30

Διεύρυνση αναμένεται να γνωρίσουν το επόμενο διάστημα οι αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενσωματώνοντας τα «σχετικά» της διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ καθ. Αθανάσιος Δαγούμας, μιλώντας στο Φόρουμ του ot.gr από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η σύσταση ανεξάρτητων αρχών διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και υδάτων και λυμάτων αποτελεί «προαπαιτούμενο» του Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να προχωρήσει στην εκταμίευση της 4ης και 5ης δόσης των κονδυλίων. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει την δημιουργία μιας υπερ-εποπτικής αρχής για ενέργεια, νερά και σκουπίδια υπό την ομπρέλα της ΡΑΕ, αξιολογώντας ότι έτσι θα επιταχύνει …διαδικασίες. Κι αυτό διότι, η ΡΑΕ, παρά την σημαντική έλλειψη προσωπικού, διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική και κτιριακή υποδομή, έμπειρο προσωπικό και επομένως μπορεί να ανταπεξέλθει και σε αυτό.

Σε ότι αφορά τον τομέα των υδάτων, η νέα αρχή θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή της πολιτικής ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων που έχει σχεδιαστεί από το ΥΠΕΝ. Επίσης, θα πρέπει να ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο και να εποπτεύσει τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του εξορθολογισμού της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», διασφαλίζοντας παράλληλα και τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών ύδρευσης στην Ελλάδα.

Για τα απόβλητα η Αρχή θα επιβλέπει την ορθότητα της τιμολογιακής πολιτικής, τη διαχείριση των απορριμμάτων ανά τη χώρα και την ορθή λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δημοσίου αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είναι αξιοσημείωτο ότι για τη διαχείριση των σκουπιδιών και των λυμάτων η Ελλάδα καταβάλει ανά εξάμηνο στην Κομισιόν πολλά εκατομμύρια ευρώ.  

Σωματειο Εργαζομενων ΕΥΑΘ Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Αντιστεκόμαστε στην Θεσμική Εκτροπή ! Δελτίο Τύπου

Το Σωματείο μας κήρυξε στάση εργασίας για αύριο Πέμπτη  8 Σεπτεμβρίου, την ώρα που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ, στις 12:00 στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ, αντιδρούμε στην θεσμική έκτροπή της κατάργησης της Δικαστικής Εξουσίας από την Κυβέρνηση. Με μια απλή τροπολογία, η Κυβέρνηση ακύρωσε όχι απλά την απόφαση 191/2022 του ΣτΕ – που διατάσσει την έξοδο της ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο – αλλά ακύρωσε και τον ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης.

Η Δημοκρατία, έγραψε ο Αριστοτέλης, λειτουργεί σωστά όταν λειτουργεί σωστά  η Διάκριση των Εξουσιών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ένα  άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, ακυρώνει την ίδια την Δικαιοσύνη πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου!

Τόσα χρόνια στους αγώνες  μας μιλούσαμε για Δημοκρατία στο Νερό , με την θεσμική εκτροπή της Κυβέρνησης πλέον μιλάμε για κίνδυνο για την ίδια την Δημοκρατία! Οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ, καλούμε τους Δημοκρατικούς πολίτες της Θεσσαλονίκης, να πούνε ΟΧΙ στην Θεσμική Εκτροπή!

Θα μας βρούνε απέναντι τους!

ΣΕΚΕΣ

Να παρακάμψει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που ρητώς ορίζουν την αποδέσμευση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και την ακύρωση της μεταβίβασης των μετοχών τους σε αυτό και κατά συνέπεια την επιστροφή τους στο Δημόσιο, επιχειρεί η κυβέρνηση.Ωστόσο, ο διορισμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών αυτών δεν γίνεται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Σ.Υ.Π., δηλαδή από το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά από το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας αυτής, τα μέλη του οποίου δεν ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο αλλά με συναπόφαση αυτού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ)

Greece presentation

Ταμειο Ανακαμψης

ΕΔΩ στα στοιχεια για την Ελλαδα.Μην προσπαθησετε να διαβασετε το κειμενο στα Ελληνικα. Η γλωσσα μας ειναι διαγραμενη με μια γραμμη ακυρωσης .

Η σελιδα διατιθεται ΜΟΝΟ στα Αγγλικα. Εξ αλλου ποιος Ελληνας -δα πολιτης θα το διαβασει; Οσοι μπουν στο κοπο ειναι ετσι κι αλλιως Αγγλομαθεις .Η περιφρονηση προς την αποικια Ελλαδα και την γλωσσα της αποκτα πλεον και συμβολικο χαρακτηρα. H EE ηταν υποχρεωμενη ολα τα κειμενα της να ειναι μεταφρασμενα στις γλωσσες των χωρων που την συναποτελουν. Ομως πλεον δεν «συναποτελουμε» την ΕΕ . Αλλο τωρα αν οι μισες λεξεις που χρησιμοποιουν ολα αυτα τα στελεχη και επιστημονες  εχουν Ελληνικες ριζες. Αλλα μην νομιζετε πως και αυτοι το ξερουν ! Λατρευω παντα την εκπληξη των αποφοιτων Πανεπιστημιων της Ευρωπης οταν τους εξηγεις πως το «περιεργο» λεξιλογιο τους που χρησιμοποιουν για να ξεχωρισουν και να εντυπωσιασουν , χωρις να καταλαβαινουν την εννοια των λεξεων , ειναι κτημα των απλων καποτε αμορφωτων ανθρωπων στη χωρα μας . Γι αυτους οι λεξεις ειναι ηχοι.Για εμας ενα νημα ιστου με ενοτητα , λογικη αλληλουχια και συνεχεια. Οσοι μπορειτε λοιπον διαβαστε το κειμενο.Η ΕΕ δεν ειχε χρηματα να το μεταφρασει απο τα Αγγλικα στη γλωσσα μας.

Στα γρηγορα η ουσια μεσα απο τα πολλα λογια

the plan consists of 106 investment measures and 68 reforms. They will be supported by€17.77 billion in grants and €12.73 billion in loans. 37.5% of the plan will support climate objectives and 23.3% of the plan will foster the digital transition.

το σχεδιο αφορα 106 επενδυσεις και 68 μεταρυθμισεις.17.77 δισ ειναι επιδοτησεις-επιχορηγησεις  και 12.73 δισ δανεια .(και αλλα δανεια)Το 37.5% θα υποστηριξει περιβαλλοντικα προβληματα και το 23.3% την ηλεκτρονικη μεταβαση

Μην ξεχναμε το Ταμειο διαθέτει για ολη την Ευρωπη  723,8 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) υπό μορφή δανείων (385,8 δισ. ευρώ) και επιχορηγήσεων (338 δισ. ευρώ) για τον σκοπό αυτό.

Ο ΜΑΑ τέθηκε σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2021.

Προκειμένου να επωφεληθούν από τη στήριξη του μηχανισμού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα οικεία σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Κάθε σχέδιο καθορίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2026 και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση έως ένα ποσό που έχει συμφωνηθεί προηγουμένως.

Χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα κράτη μέλη από την έναρξη της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί από τις κεφαλαιαγορές.150 δισ τον χρονο για το διαστημα 2021-2026

Προσεξτε τωρα 

Repayment of the borrowing will start as of 2028 and will take place over a long-time horizon – until 2058.The loans will be repaid by the borrowing Member States. The grants will be repaid by the EU budget.To help repay the borrowing, the Commission has proposed new own resources to the EU budget (or sources of revenue), on top of the already existing ones. These could be also used for repayment before 2028.

Η εξοφληση του δανειου των € 723.8 δισ σε τρεχουσες τιμες (των ετησιων δανειων 150δισ) θα ξεκινησει το 2028 και θα τελειωσει το 2058.

Για την Ελλαδα τα χρηματα ειναι 30.43 δισ .Απο αυτα :

Οι «επιχορηγησεις» θα πληρωθουν απο χρηματα της ΕΕ. Στην δικια μας περιπτωση οι επιχορηγησεις ειναι 17.7 δισ

Τα δανεια θα πληρωθουν απο τα κρατη μελη ΕΜΑΣ δηλαδη.Στην δικια μας περιπτωση θα πληρωσουμε ακομα 12.73δισ περισσοτερα απο οσα ηδη χρωσταμε.

Ομως η ΕΕ ειναι καλουλα. Εχει κατανοηση και ξερει πως λεφτα γιοκ στην Ελλαδα αλλα και σε πολλες αλλες χωρες.

Ετσι λοιπον για να μας «βοηθησει» παλι να ξεπληρωσουμε τα 12.73 δισ δανειο που θα παρουμε απο τις αγορες , εχει ορισει Δυνητικές νέες πηγές εσόδων δηλαδη και αλλα μετρα και «μεταρυθμισεις» που πρεπει να ολοκληρωθουν μεχρι τον Αυγουστο του 2026.(as the Regulation on the Recovery and Resilience Facility foresees they have to be completed by August 2026). Ετσι πρεπει μεχρι τοτε να εχουμε αυξηση του ΑΕΠ στο 3.3% Κι αν δεν το καταφερουμε; Η κι αν το καταφερουμε ποσο κοντα στην πραγματικοτητα ειναι τα στοιχεια που μας παρουσιαζουν;Για δειτε τι εικονα παρουσιαζουν για την σημερινη Ελλαδα οι στατιστικες της Eurostat και πειτε μου αν ζειτε σε αυτη τη χωρα.

Τον τέταρτο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη είχε η Ελλάδα στο β΄ τρίμηνο του 2022, όπως προκύπτει από στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για τη μεταβολή του ΑΕΠ των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της Eurostat, ο αριθμός απασχολουμένων στην Ελλάδα ήταν αυξημένος κατά 5,1% στην Ελλάδα το β΄ τρίμηνο του 2022 σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 2,7% στην Ευρωζώνη

Ποιες ειναι ομως αυτες οι «μεταρυθμισεις»που θελει η ΕΕ ;

In the area of climate and environmental policiesGreece faces the challenge of increasing the share of renewables in the energy mix, including by improving the slow take-off of offshore wind parks , while reducing its traditional reliance on solid fossil fuels. Strong investments are also needed to energy upgrade private and public buildings, promote  sustainable transport and support water management .and irrigation network upgrades aim to support environmental protection and are complemented by a waste management reform to promote sustainable landfilling and recycling and improve governance.

Κυριως ιδιωτικοποιηση στην διαχειριση απορριμματων δηλαδη αυξηση των δημοτικων τελων προς οφελος των ιδιωτων, ιδιωτικοποιηση του νερου υδρευσης και αρδευσης και καταργηση (decarbonisation of the Greek economy) του φτηνου στην χωρα μας λιθανθρακα και εισαγωγη φυσικου αεριου η Αμερικανικου υγροποιημενου καθως και ανεμογεννητριες (μιλαει για αργο προχωρημα σε θαλασσια παρκα ανεμογεννητριων)  πραγμα που εχει τιναξει τους λογαριασμους στα υψη με υπερ κερδη για τους ιδιωτες οπως ολοι ξερουμε.

Α μην ξεχναμε και τα ηλεκτρικα αυτοκινητα που παραγει η Γερμανια και χρειαζονται 8 χιλιαδες πριζες φορτισης μαλιστα οκτω απο αυτες θα βαλει και ο Δημος μας .Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Ερμιόνης , στην 2η συνεδρίαση της εντός 2021 με θέμα ημερήσιας διάταξης την χωροθέτηση 8 θέσεων φόρτισης – σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Μην ξεχνατε σημερα η ηλεκτρικη ενεργεια γενικα (και ειδικα οι μπαταριες ιόντων λιθίου που χρειαζονται τα ηλεκτρικα αυτοκινητα )ουτε φτηνη ειναι ουτε περιβαλλοντικα φιλικη, αναρωτιεμαι αν η επιτροπη διαβουλευσης του Δημου μας ειχε υπ οψιν της ολα τα στοιχεια οταν γνωμοδοτουσε θετικα.Πρώτες ύλες, όπως λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο, γραφίτης και μαγγάνιο χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εξόρυξη αυτών των υλών, όμως, σε ορισμένες χώρες, όπως η Χιλή ή το Κονγκό έχει ως αποτέλεσμα περιβαλλοντικές ζημιές και παιδική εργασία.Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως μια μπαταρία βάρους 400 κιλών περιέχει περίπου 10 κιλά σε λίθιο, 40 κιλά νικέλιο, 12 κιλά μαγγάνιο, 10 κιλά κοβάλτιο, 200 κιλά σε αλουμίνιο, γραφίτη, χαλκό και άλλα μέταλλα.Όλα αυτά τα μέταλλα εξορρύσσονται παράγοντας τοξικά απόβλητα και ταυτόχρονα απαιτούν δεκάδες τόνους αλατιού, νερού, χημικών ουσιών και εδάφους για την κατεργασία τους. Για παράδειγμα για κάθε τόνο λιθίου εκπέμπονται 15 τόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα. Πιο απλά να πούμε πως η μπαταρία 80 kWh ενός Tesla Model 3 παράγει έμμεσα  από 3 τόνους CO2 έως και 16 τόνους όταν η παραγωγή γίνεται στην Κίνα, όπως αναφέρει το nature.com.

Η Γερμανία είδε το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων plug in να αυξάνεται 28,7% τον Σεπτέμβριο του 2021. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέλαβαν το 17,1% της αγοράς, ξεπερνώντας το μερίδιο των ντίζελ (15,9%) για πρώτη φορά. Ο Όμιλος VW ήταν εκείνος που κυριάρχησε στις πωλήσεις EV. Ε αν δεν φροντισει η Γερμανια μεσω της ΕΕ την VW ποιος θα το κανει .It includes a reform aiming to establish a conducive legal framework to organise Greece’s emerging electric vehicles’ market and to provide  appropriate incentives. This reform is complemented by an investment in the installation of more than 8,000 electric charging stations in key urban and locations and points of interest, such as airports, motorways, ports and in parking areas, across Greece.

Οπως παντα σε σχεση με τα 12.7 δισ αναμεσα σε χρηματοδοτηση ιδιωτικων επενδυσεων με απλοποιημενες διαδικασιες (will be made available in the form of favourable loans to support private investments, complemented by a set of financial sector reforms to address private indebtedness and strengthen capital markets) βαζουν και κατι ψηλα μολις 159 εκατομμυρια για παιδικους σταθμους και 740 εκατομμυρια μονιμες θεσεις εργασιας που παω στοιχημα θα ειναι εργοδοτικες επιδοτησεις .(Furthermore, €740 million will be invested in redesigning and strengthening active labour market policies to increase full-time employment, including for long-term unemployed and disadvantaged people, while another €159 million will support the creation of more than 53,000 new early childcare places.)

Μετρα και «μεταρυθμισεις» που θα μας χωσουν ακομα βαθυτερα στο πηγαδι της εξαρτησης  και μονο τοτε θα απελευθερωσουν «επιδοτησεις» πανω στις υπαρχουσες.

Μαλιστα αυτα τα επιπλεον χρηματα μπορουν να μας δοθουν (για εξοφληση των 12.73 δισ ) και πριν το 2028 που κανονικα θα αρχισει η αποπληρωμη του δανειου. Να ειστε σιγουροι πως μεσα απο αδιαφανεις διαδικασιες και κομπινες τα λεφτα αυτα δεν θα δοθουν για την αποπληρωμη του δανειου αλλου θα πανε και μεις η μαλλον τα παιδια μας ,θα μεινουμε παλι με το χρεος των 12.73 δισ. Μεχρι οι «Ευρωπαιοι» διεθνεις τοκογλυφοι  να φανε κυριολεκτικα τις σαρκες μας.

Οι παλιοι Σαιλοκ θα απορουν με την βλακεια των συγχρονων κρατων – Αντονιο , να συνεχιζουν να μην μαθαινουν απο τα λαθη τους.Η δραματική κορύφωση του έργου πραγματοποιείται στο δικαστήριο του Δόγη της Βενετίας. Ο Αντόνιο προσφέρεται να αποζημιώσει το Σάιλοκ με τα διπλά χρήματα (6000 δουκάτα), αλλά ο τοκογλύφος επιμένει κι απαιτεί μια λίβρα σάρκας από τον έμπορο.

Αυτα με το δανειο των 12.73 δισ .Οσο  για  τις «επιχορηγησεις» των 17.7 δισ για να τις παρουμε η ΕΕ μας υποχρεωνει να ξεπουλησουμε τα παντα (και το νερο) στους ιδιωτες δηλαδη σε αυτους που θα μας δανεισουν. Ωραια κομπινα; Γυρω γυρω τα λεφτα και στο τελος πανε σε λιγες τσεπες τις ιδιες παντα.Και γω λεω στην ΕΕ .Κρατειστε τα λεφτα σας και αφειστε μας το νερο μας.Γιατι τελικα ουτε λεφτα «μας δινετε» και το νερο μας κλεβετε.

Greece’s recovery and resilience plan

Following an unprecedented crisis due to the pandemic, Greece’s recovery and resilience plan responds to the urgent need of fostering a strong recovery and making Greece ready for the future. The reforms and investments in the plan will help Greece become more sustainable, resilient and better prepared for the challenges and opportunities of the green and digital transitions. To this end, the plan consists of 106 investment measures and 68 reforms. They will be supported by €17.77 billion in grants and €12.73 billion in loans37.5% of the plan will support climate objectives and 23.3% of the plan will foster the digital transition.The transformative impact of Greece’s plan is the result of a strong combination of reforms and investments, which address the specific challenges of Greece. The reforms address bottlenecks to lasting and sustainable growth, while investments accelerate the transition towards a low-carbon, digital and more inclusive economy. In particular, the plan intends to facilitate the decarbonisation of the Greek economy, modernise and digitalise public administration including by improving the tax administration and justice systems, promote the innovation capacity, digital uptake and resilience of key economic sectors, and upgrade health care, education, and active labour market policies. All reforms and investments have to be implemented within a tight time frame, as the Regulation on the Recovery and Resilience Facility foresees they have to be completed by August 2026.The plan will foster economic growth and create jobs. These estimates do not include the possible positive impact of structural reforms, which can be substantial. The plan will lift Greece’s gross domestic product by 2.1% to 3.3% by 2026. This boost to the economy will bring up to 62 000 citizens into jobs. Greece will benefit significantly from the Recovery and Resilience Plans of other Member States, for instance through exports. These spill-over effects account for 0.3 percentage points of gross domestic product in 2026. This demonstrates the added value of joint and coordinated action at the European level.When designing the plan, Greek authorities consulted national and regional social partners and stakeholders, while pursuing a close dialogue with the Commission ahead of the formal submission of the plan on 27 April 2021. On 17 June 2021, the Commission gave its green light to the plan. On this occasion, President von der Leyen symbolically transmitted the Commission’s assessment to Prime Minister Konstantinos Mitsotakis during a visit in Athens. The plan was in turn adopted by the Council on 13 July opening the door to its implementation and financing.

Green transition

In the area of climate and environmental policies, Greece faces the challenge of increasing the share of renewables in the energy mix, including by improving the slow take-off of offshore wind parks, while reducing its traditional reliance on solid fossil fuels. Strong investments are also needed to energy upgrade private and public buildings, promote sustainable transport and support water management.

Key measures for the green transition

The plan supports the green transition through investments of €1.3 billion in the energy-efficient renovation of more than 100,000 residences, including for low-income households. To promote sustainable and multi-modal transport, the plan envisages the deployment of more than 8,000 electric charging points and 220 green urban transport busses in Athens and Thessaloniki, an important investment programme in railways and a thorough reform of the sector. Investments of more than €600 million in reforestationbiodiversityflood mitigation and irrigation network upgrades aim to support environmental protection and are complemented by a waste management reform to promote sustainable landfilling and recycling and improve governance.

Example project: Promoting electro-mobility

Greece’s recovery and resilience plan include measures aiming to make mobility cleaner, smarter, safer and fairer. It includes a reform aiming to establish a conducive legal framework to organise Greece’s emerging electric vehicles’ market and to provide appropriate incentives. This reform is complemented by an investment in the installation of more than 8,000 electric charging stations in key urban and locations and points of interest, such as airports, motorways, ports and in parking areas, across Greece.

Digital transition

Digital challenges for Greece include a shortfall in connectivity, a lack of digital skills (both at basic and advanced level), a slow uptake of digital technologies, in particular by SMEs, and a low level of digital public sector services.

Key measures for the digital transition

Greece’s recovery and resilience plan supports the digital transition with investments and reforms in the digitalisation of public administration and private sector companies, in connectivity, and in digital skills. It will invest €160 million for the development of 5G networks€1.3 billion in the digital transformation of the public sector and another €375 million for the digitalisation of businesses, promoting the integration of digital technologies in SMEs. Furthermore, the plan will invest more than €500 million to promote the digital transformation of the education and health system, while nearly €750 million will be invested in digital upskilling.

Example project: Digital transformation of education

More than 500,000 school pupils and students all over Greece have already received vouchers for the purchase of IT equipment (tablets, laptops, desktops) facilitating the digital transformation of the education system and the development of digital skills.. Beneficiaries are aged 4-24 years and belong to low-income families. Furthermore, by 31 December 2025, Greece will install at least 36,000 interactive learning systems in classrooms of primary and secondary schools in all over the country.

Economic and social resilience

Key macroeconomic challenges for the Greek economy include a high government debt, incomplete external rebalancing and high non-performing loans, in a context of high unemployment and low productivity growth. A high regulatory burdenred tape and a slow and inefficient justice system hamper private investments, weighing on potential growth and employment.

Key measures in reinforcing economic and social resilience

The plan reinforces economic and social resilience with reforms and investments fostering labour market activation and upskillingmodernising public administration, and simplifying the regulatory framework€12.7 billion will be made available in the form of favourable loans to support private investments, complemented by a set of financial sector reforms to address private indebtedness and strengthen capital markets. Furthermore, €740 million will be invested in redesigning and strengthening active labour market policies to increase full-time employment, including for long-term unemployed and disadvantaged people, while another €159 million will support the creation of more than 53,000 new early childcare places. Greece will also introduce a comprehensive national public health programme which will include the expansion of prevention services.

Example project: Digital Transformation of the Tax and Customs Administration

The project’s objective is to achieve the digital transformation of revenue administration and services, which is expected to strengthen the capacity of the independent revenue authority and enhance its overall performance. It consists of the upgrade and interoperability of relevant systems, as well as further digitalisation and automation of processes. The project aims to enhance the quality of services provided to individuals and enterprises, and ultimately make taxes more growth friendly, thus improving tax administration and tax collection.The plan is consistent with relevant country-specific challenges and priorities identified in the European Semester, the annual cycle of coordination and surveillance of the EU’s economic policies. For a detailed explanation of the European Semester see the following link: The European Semester explained | European Commission (europa.eu)

Ταμειο Ανακαμψης Πώς λειτουργεί;

Ο ΜΑΑ τέθηκε σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2021. Χρηματοδοτεί μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα κράτη μέλη από την έναρξη της πανδημίας τον Φεβρουάριο του 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για τη χρηματοδότηση του NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί από τις κεφαλαιαγορές.

Προκειμένου να επωφεληθούν από τη στήριξη του μηχανισμού, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα οικεία σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Κάθε σχέδιο καθορίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος του 2026 και τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση έως ένα ποσό που έχει συμφωνηθεί προηγουμένως.

Κάθε σχέδιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που διαπιστώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ειδικότερα δε στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2019 και το 2020 που εξέδωσε το Συμβούλιο. Θα πρέπει επίσης να προωθεί την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και να συμβάλλει στο να καταστούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες των κρατών μελών πιο ανθεκτικές.

Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας βασίζεται στις επιδόσεις. Η συμμόρφωση με τα ορόσημα και τους στόχους που συμφωνήθηκαν για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που καθορίζονται στα σχέδια θα επιτρέψει τακτικές εκταμιεύσεις.

«Από τα σχέδια έως την υλοποίηση. Ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) – Πώς λειτουργεί;»

FROM PLANS TO IMPLEMENTATION

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Στενοί δεσμοί με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα κατευθύνουν το θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των κρατών μελών για τα επόμενα έτη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του και την πολυμερή εποπτεία, θα καθοδηγήσει και θα συμπληρώσει επωφελώς την εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Για τον λόγο αυτό, αρχής γενομένης από τον κύκλο του 2022, η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προσαρμόστηκε ώστε να ληφθεί υπόψη η δημιουργία του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και η εφαρμογή των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας:

 • Οι εκθέσεις ανά χώρα έχουν εξορθολογιστεί. Όσον αφορά το περιεχόμενο, παρέχουν μια επισκόπηση των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων και προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, καθώς και μια μακρόπνοη ανάλυση της ανθεκτικότητάς τους. Με βάση την ανάλυση αυτή, οι εκθέσεις ανά χώρα για το 2022 έχουν εντοπίσει τις προκλήσεις που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
 • Ειδικές ανά χώρα συστάσεις: Μαζί με τις εκθέσεις ανά χώρα, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο ειδικές ανά χώρα συστάσεις. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις εξετάζουν τα βασικά ζητήματα που προσδιορίζονται στις εκθέσεις ανά χώρα και, κατά περίπτωση, στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις, για τα οποία θα απαιτηθεί δράση πολιτικής. Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις περιλαμβάνουν επίσης συστάσεις σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
 • Τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα διαδραματίσουν διττό ρόλο. Εκτός από τον ρόλο τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα πληρούν επίσης μία από τις δύο εξαμηνιαίες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.Οι διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έχουν πλέον ενσωματωθεί όπως παρουσιάζεται κατωτέρω:

RRF and European Semester

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο την εποχή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Οι εκθέσεις ανά χώρα, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και οι προτάσεις για ειδικές ανά χώρα συστάσεις αποτελούν μέρος της εαρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2022.

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εαρινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2022 προσδιορίζουν επίσης για κάθε κράτος μέλος ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν υπό το πρίσμα των σημερινών ενεργειακών προκλήσεων, στο πλαίσιο και σύμφωνα με την πρόταση REPowerEU της Επιτροπής.

Εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Οι παρακάτω σημαίες θα σας μεταφέρουν στις ενότητες που αφορούν τα κράτη μέλη. Οι σύνδεσμοι περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες ανά χώρα, όπως τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και τα κυριότερα σημεία σχετικά με αυτά, και, εφόσον είναι διαθέσιμα, τα νομικά κείμενα για την έγκριση του σχεδίου και το συνοδευτικό υλικό για τον Τύπο.

flag Austria Αυστρία

 

flag Belgium Βέλγιο
flag Bulgaria Βουλγαρία
flag Croatia Κροατία
flag Cyprus Κύπρος
flag Czechia Τσεχία
flag Denmark Δανία
flag Estonia Εσθονία
flag Finland Φινλανδία
flag France Γαλλία
flag Germany Γερμανία
flag Greece Ελλάδα
flag Hungary Ουγγαρία
flag Ireland Ιρλανδία
flag Italy Ιταλία
flag Latvia Λετονία
Lithuania Λιθουανία
flag Luxembourg Λουξεμβούργο
flag Malta Μάλτα
flag Netherlands  Κάτω Χώρες*
flag Poland Πολωνία
flag Portugal Πορτογαλία
flag Romania Ρουμανία
flag Slovakia Σλοβακία
flag Slovenia Σλοβενία
flag Spain Ισπανία
flag Sweden Σουηδία

 

 

 

*Οι Κάτω Χώρες δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

 

 

 

Σεπτεμβρίου 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ

 • 1.475.343

Αρχείο

RSS Ερμιονιδα μας αρεσει δεν μας αρεσει

RSS arcadia portal

 • ΜΟΡΕΑΣ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στον κόμβο Αρχαίας Νεμέας 2 Δεκεμβρίου, 2022
  φωτογραφία αρχείου eurokinissi-Βασίλης Παπαδόπουλος Βάσει της σχετικής Απόφασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών ενσυρμάτωσης πυλώνων εναέριας γραμμής μεταφοράς 400 KV από τον ΑΔΜΗΕ, από το Σάββατο 3/12/22 έως και την Πέμπτη 15/12/22, θα πραγματοποιούνται κατά διαστήματα ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του α […]
 • Νίκας στην τεχνική συνάντηση για τις ΟΧΕ 2021 - 2027: Στόχος μας στο νέο πρόγραμμα η διόρθωση των λαθών του παρελθόντος 2 Δεκεμβρίου, 2022
  “Οφείλουμε να λέμε την αλήθεια και να είμαστε ευθείς στις διαπιστώσεις μας, μεταξύ μας δεν πρέπει να κυριαρχούν κριτήρια δημοσίων σχέσεων, δεδομένου ότι μιλάμε για ευρωπαϊκές πιστώσεις που πρέπει να απορροφηθούν γρήγορα και τα έργα να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες”. Τα πιο πάνω επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας κατά τ […]
 • Κορωνοϊός: Πόσοι είναι οι νοσηλευόμενοι σήμερα στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης 2 Δεκεμβρίου, 2022
  Σε εβδομαδιαία βάση ενημερώνει πλέον ο ΕΟΔΥ σχετικά με τα πανελλαδικά κρούσματα του κορονοϊού covid-19. Ως εκ τούτου, ανάλογα προσαρμόζεται και η αντίστοιχη ενημέρωση από την πλευρά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε ημερήσια βάση, όσον αφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα αναφέρονται καθημερινά οι νοσηλείες στις κλινικές covid-19 των νοσοκομείων της. Ετσι, […]
 • Γιορτινός Δεκέμβρης στο Μουσείο Ακρόπολης 2 Δεκεμβρίου, 2022
  Γιορτινά προγράμματα για οικογένειες, χριστουγεννιάτικες μελωδίες, βραδινοί περίπατοι στους εκθεσιακούς χώρους, κρυφές ιστορίες για τα εκθέματα, μοναδικές δημιουργίες στο κατάστημα και εορταστικά πιάτα στο εστιατόριο θα χαρίσουν ξεχωριστές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους στο Μουσείο Ακρόπολης. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες Συνδυάστε την επίσκεψή σας στο Μουσεί […]
 • Διακοπή ρεύματος τη Δευτέρα στο χωριό Ράδου Γορτυνίας 2 Δεκεμβρίου, 2022
  Τη Δευτέρα 05/12/2022 λόγω εργασιών συντήρησης του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στα παρακάτω Τ.Δ. : Από ημ/νία και ώρα Έως ημ/νία και ώρα Δήμος/κοινότητα Περιγραφή περιοχής 05/12//2022 08:30 π.μ. 05/12/2022 14:30 μ.μ. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ.Δ. ΡΑΔΟΥ Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις κα […]

Kατηγορίες

Κατηγοριες Tag

COVID19/SARS-CoV-2 ecorap SRF ΚΑΣΑ/ RDF ΚΑΠΑ Αγωνιστικη Συνεργασια Πελοποννησου Αδεσποτα Αναβαλος Ανακυκλωση Ανεμογεννητριες Αντωνης Στασινοπουλος Αφαλάτωση Αφαλατωση Χωνια Βαρουφακης Βασιλης Λαδας Βερβεροντα Βουλευτικες Εκλογες 2015 Γιαννης Γεωργοπουλος Γιορτες ελιας ΔΕΗ Δασος Κορακιας Δεκα τρεις ΧΑΔΑ τριτης γενιας Δημητρης Σφυρης Δημοτικη Επιτροπη Διαβουλευσης Δημοτικο σχολειου Πορτο Χελιου Διαφανεια στην υποθεση ΔΕΣΦΑΚ (Σφαγεια Κρανιδιου) Διαφανεια στο Σκανδαλο αποχετευτικου Κρανιδιου Διαφανεια στο σκανδαλο του Δεματοποιητη Δρομοι πεζοδρομια ΕΤΑΔ-ΤΑΙΠΕΔ Ηλεκτροφωτισμος Καραβασιλη Καταφυγιο αδεσποτων σκυλων Καταφυκι Κεντρο Υγειας Κρανιδιου Κοιλαδα Κυκλοφοριακο Λουμη Γιανικοπουλου Αγγελικη Μαρινα Πορτο Χελιου Μονη Αυγου Μπαρου Ναυπλιο Πανω Πλατεια Κρανιδι Πεζοδρομια στις πολεις Πολυτεχνειο Ποσιμο νερο Πρασινο Σημειο Προεκλογικα Προγραμματα 2019 Προσφυγες Μεταναστες Προσφυγες στην Ερμιονιδα-η εποχή του Γαλαξια Πυξιδα του Νου/Dolhpin Capital ΣΥΡΙΖΑ Ερμιονιδας Στην Ερμιονη αλλοτε και τωρα Συμφωνο Δημαρχων για το κλιμα ΤΕΡΝΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Τασσος Λαμπρου Τατουλης Τζεμι Τσαμαδος Γιαννης Τσιρωνης Φωτιες ΧΑΔΑ Δισκουριων ΧΑΔΑ Νο3 Καμπου Κρανιδιου ΧΑΔΑ Νο 4 Μυλων Κρανιδιου Χριστουγεννα Χρυση Αυγη Ωρα της γης αεροδρομιο αποκατασταση ΧΑΔΑ επιδομα ανεργιας καυση απορριμματων κομποστοποιηση φωτια 9 Φλεβαρη φωτιες στις χωματερες φωτοβολταικα χουντα

Twitter Updates