Διαβαστε μερος της μελετης στην σελιδα 3 .

http://library.tee.gr/digital/m2045/m2045_katsioti.pdf

Και οι δύο λάσπες ξηράνθηκαν, μέχρι σταθερού βάρους, στους 105 οC και λειοτριβήθηκαν. Το περιεχόμενο της υγρασίας και το pH μετρήθηκαν σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους [5]. Ο Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) καθορίστηκε με τη μέθοδο τιτλοδότησης [6] και η συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα μετρήθηκε μέσω Φασματοφωτομέτρου Ατομικής Απορρόφησης Perkin Elmer 3300 [7]. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών φαίνονται στον Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Χαρακτηρισμός δείγματος λάσπης

Παράμετροι Ιλύς Ψυττάλειας Ιλύς Μεταμόρφωσης
Υγρασία (%) 66.5 69.7
TOC (%) 30.0 10.0
PH 7.40 7.00
Βαρέα Μέταλλα (mg/g)*
Cr 0.570 0.470
Cu 0.260 0.460
Fe 8.120 13.160
Ni 0.108 0.230
Pb 0.140 1.090
Zn 1.950 2.400

 *Συγκέντρωση βαρέων μετάλλων σε mg ανά g δείγματος ξηρής λάσπης